Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Lukiokoulutus

19.03.2021

 

 

 

 

Lukiokoulutuksen päällikkö

 

 

 

 

11 §

Virkasuhteen täyttäminen, Kallion lukio, lehtori, opinto-ohjaus, työavain KASKO-03-277-20

HEL 2021-001665 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita opinto-ohjauksen lehtorin virkaan (vakanssinumero 4624) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Opinto-ohjauksen lehtorin virka (vakanssinumero 4624) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2021-25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Kallion lukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää lukiokoulutuksen päällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on opinto-ohjaajan tehtävät Kallion lukiossa.

Opinto-ohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin erityistehtävälukion käytäntöjen tuntemusta ja hyvää yhteistyökykyä opiskeluhuollon ja eri aineiden opettajien kanssa ja luettiin eduksi taidealojen jatko-opintomahdollisuuksien tuntemus kotimaassa ja/tai ulkomailla.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 47 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on  40 hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluihin kutsuttiin 5 hakijaa:

**********

Haastattelun suorittivat ajalla 18.2.2021 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kallion lukion opinto-ohjaajan tehtävässä korostuu erilaisten opiskelijoiden kohtaaminen, erityistehtävälukion opinnoissa ohjaaminen, yhteistyö opiskeluhuollon toimijoiden kanssa sekä se, että opiskelijat hakeutuvat laajasti eri kansainvälisiin ja kotimaisiin jatko-opintoihin, erityinen painotus on taidealojen jatko-opinnoissa.

Lukiokoulutuksen päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Ari Mäkinen, rehtori, puhelin: 310 84425

ari.j.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566