Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Lukiokoulutus

09.05.2019

 

 

 

 

Lukiokoulutuksen päällikkö

 

 

 

 

18 §

Lehtorin (opinto-ohjaus) virkaan ottaminen, Vuosaaren Lukio, työavain 5-360-19

HEL 2019-005277 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita opinto-ohjauksen lehtorin virkaan (nro 4079) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2019 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Opinto-ohjauksen lehtorin virka (nro 4079) on ollut julkisesti haettavana ajalla 1.3.2019 - 15.3.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Vuosaaren lukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää lukiokoulutuksen päällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä ovat opinto-ohjauksen lehtorin tehtävät Vuosaaren lukiossa.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 48 henkilöä. Hakijoista 47 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemuksen monikulttuurisesta ohjaustyöstä sekä ohjauskokemuksen maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Eduksi ilmoitettiin luettavan myös erilaiset tiimi- ja yhteistyömuodot S2-opettajien kanssa sekä monipuolinen digiosaaminen ja hyvät työyhteisö-ja vuorovaikutustaidot, sekä työkokemuksen yksilö- ja ryhmänohjauksesta.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella viisi henkilöä: ********** Haastatteluun kutsutuista ********** vetäytyi hausta tultuaan valituksi toiseen virkaan muualle.

Hakijoita haastattelivat ajalla 1.4.- 5.4.2019 rehtori sekä apulaisrehtori.

Kaikki haastatteluun kutsutut ovat muodollisesti päteviä viran vaatimusten mukaisesti ja heillä on ohjauskokemusta opinto-ohjaajan työstä perusopetuksen – tai toisen asteen lukiokoulutuksesta.

**********

**********

**********

**********

Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen ********** vetäytyi hausta tultuaan valituksi toiseen virkaan muualle.

Hakijoista ********** kutsuttiin lukiokoulutuksen päällikön haastatteluun. Nämä haastattelut oli tarkoitus pitää keskiviikkona 15.4.2019. ********** vetäytyi haastattelusta henkilökohtaisen harkinnan jälkeen. Näin ollen toista haastattelukierrosta ei järjestetty.

Lukiokoulutuksen päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Marko Paju, rehtori, puhelin: 310 86801

marko.paju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566