Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Lukiokoulutus

07.05.2019

 

 

 

 

Lukiokoulutuksen päällikkö

 

 

 

 

15 §

Lehtorin (opinto-ohjaus) virkaan ottaminen, Helsingin kielilukio ja Helsingin aikuislukio, työavain 5-391-19

HEL 2019-005278 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita opinto-ohjauksen lehtorin virkaan (4073) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2019 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Opinto-ohjauksen lehtorin virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 1.3.2019- 15.3.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Helsingin kielilukio ja Helsingin aikuislukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää lukiokoulutuksen päällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä ovat opinto-ohjauksen lehtorin tehtävät Helsingin kielilukiossa ja Helsingin aikuislukiossa.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 41 henkilöä. Hakijoista 40 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi hyvän englannin kielen taidon, muun kielitaidon sekä kokemuksen vieraskielisten opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien teosta. Lisäksi eduksi luettiin kokemus kielitietoisesta ohjauksesta sekä kokemus vieraskielisten opiskelijoiden ohjaamisesta opintojen aikana.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten ja ryhmähaastattelun perusteella 2 henkilöä: ********** Hakijoita haastattelivat 12.4.2019 lukiokoulutuksen päällikkö, Helsingin kielilukion rehtori ja Helsingin aikuislukion virka-apulaisrehtori.

**********

**********

**********

Helsingin kielilukion ja Helsingin aikuislukion opinto-ohjaajan virassa korostuu maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaus, joka edellyttää kielitietoista ohjausotetta ja hyvää kielitaitoa.

Lukiokoulutuksen päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Sanna Manner, rehtori, puhelin: 310 80702

sanna.manner(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566