Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Lukiokoulutus

11.04.2019

 

 

 

 

Lukiokoulutuksen päällikkö

 

 

 

 

8 §

Lukion lehtorin (Maantiede, biologia ja IB ESS, Environmental Systems and Societies) virkaan ottaminen, Ressun lukio ja Ressu IB World School 001419 lukio, työavain 5-4097-18

HEL 2019-001818 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita maantiede, biologia ja IB ESS, Environmental Systems and Societies virkaan (nro 4691) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2019 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Lukion lehtori virka (nro 4691) on ollut julkisesti haettavana ajalla 4.1.2019-21.1.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Ressun lukio ja Ressu IB World School 001419.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää lukiokoulutuksen päällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on maantieteen, biologian ja IB ESS lehtorin tehtävät Ressun lukiossa ja Ressu IB World School 001419 lukiossa.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 27 henkilöä. Hakijoista 25 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytettiin kykyä ja valmiutta opettaa myös IB-opetussuunnitelman mukaisesti.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa haettiin maantieteen, biologian ja IB ESS lehtoria IB opetussuunnitelman mukaisesti, opetus englannin kielellä. Eduksi katsottiin opetuskokemus IB lukiosta.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin 3 henkilöä: **********

Hakijoita haastattelivat 7.2.2019 rehtori, apulaisrehtori ja IB-apulaisrehtori. Haastateltavat valittiin lukio-opetuskokemuksen, IB-opetuskokemuksen tai englanninkielellä tapahtuneen opetuskokemuksen sekä digitaalisten ja muiden monipuolisten näyttöjen perusteella.

Toiselle haastattelukierrokselle valittiin ********** joilla on IB-opetuskokemusta tai englanninkielistä opetuskokemusta lähivuosien ajalta. Toisen haastattelukierroksen pitivät 4.3.2019 lukion rehtori ja lukiokoulutuksen päällikkö.

Valinta on tehty ansiovertailujen ja soveltuvuuden vertailun perusteella. Ansiovertailua suoritettaessa on otettu huomioon koulutus, työkokemus sekä sellaiset tiedot ja taidot, jotka ovat objektiivisesti osoitettavissa. Erityisesti on painotettu ansiovertailussa ja soveltuvuudessa toimia monipuolisesti niin kansallisessa suomalaisessa lukiossa kuin kansainvälisessä englanninkielisessä ja oman opetussuunnitelman omaavassa IB-lukiossa.

**********

**********

**********

Lukion maantieteen, biologian ja IB ESS, Environmental Systems and Societies lehtorin tehtävässä edellytetään hyvää aineen hallintaa, monipuolisia digitaalisia taitoja sekä IB-opetussuunnitelman mukaista kokemusta. Tehtävässä korostuu soveltuvuus toimia opettajana vaativien opiskelijoiden ja kouluun liittyvien projektien ja eri sidosryhmien kanssa niin Ressun lukion kansallisessa kuin kansainvälisessä englanninkielisessä Ressun IB-lukiossa.

Lukiokoulutuksen päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Ari Huovinen, rehtori, puhelin: 310 82712

ari.huovinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566