Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

Lukiokoulutus

08.12.2017

 

 

 

 

Lukiokoulutuksen päällikkö

 

 

 

 

3 §

Sijaiskulujen maksaminen lukioille järjestettävistä koulutuksista

HEL 2017-012003 T 01 02 00 00

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukiokoulutuksen päällikkö päätti sijaiskulujen maksamisesta lukiokoulutuksen keskitetyistä määrärahoista (403200 1441000037) liitteissä 1 ja 2 mainittuihin koulutuksiin. Liitteenä olevien koulutuspäivien arvioidut sijaiskulut ovat yhteensä noin 78 400 euroa.

Lisätiedot

Tarja Nousiainen, johdon sihteeri, puhelin: 310 86852

tarja.nousiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

sijaiskulut

2

OTKE, digi.hel.fi koulutusten osallistujista, sijaispäivistä LAV

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566