Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

19.05.2021

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

66 §

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2021-005184

HEL 2021-005184 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 30.6.2021 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa. Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa tunne- ja hyvinvointikorttipeli työvälineeksi 12-16-vuotiaiden nuorten kanssa työskenteleville koulun sosiaalityön ammattilaisille.  Tavoitteena on kehittää kattavia tunne- ja hyvinvointiteemoja käsitteleviä sanaselityskorttipelejä, joissa aiheet olisi ryhmitelty nuoruuteen liittyvien teemojen ympärille. Tavoitteena on saada peruskouluikäisille suunnitellut kortit, joissa teemat on huomioitu nimenomaan nuoruusiän näkökulmasta.

Tutkimusaineisto kerätään yhdestä koulutusyksiköstä ajalla 12.5.2021-28.5.2021. Tutkimusaineisto kerätään toimintatutkimuksella ja palautekyselyllä, joka kohdistuu henkilökuntaan. Tutkimuksen otoskoko on 4-7. Kyseessä on toiminnallinen tutkimus.

Tutkimus toteutetaan noudattaen Helsingin kaupungin korona-ohjeistusta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkittavilta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua, viimeistään 21.12.2021.

Tutkimusaineisto ei sisällä henkilöiden tunnistetietoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen 3.8.2017 § 57 mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päätöksen tutkimusluvasta tekee kunkin palvelukokonaisuuden johtaja omaa palvelukokonaisuuttaan koskevien tutkimusten osalta. Mikäli tutkimus koskee useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimialajohtaja.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 12.5.2021-28.5.2021 koulujen ja oppilaitosten työaikana.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen:
      kasko.tutkimusluvat@hel.fi

Lisätiedot

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, puhelin: 310 78018

jukka.orava(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Hakijat

Yksiköt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566