Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

03.05.2021

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

57 §

Ansökan om bidrag från Svenska kulturfonden, Dh Viktoria

HEL 2021-005398 T 02 05 01 01

Beslut

Direktören för den grundläggande utbildningen har beslutat att Daghemmet Viktoria ansöker om bidrag på 600 € från Svenska kulturfonden för införskaffning av böcker för att väcka intresse och samhällsengagemang hos barnen i åldrarna 1-5 på daghemmet.

Direktören för den grundläggande utbildningen beslutade samtidigt att bevilja daghemsföreståndaren tillstånd att göra den elektroniska ansökan inom ansökningstiden.

Beslutsmotivering

Svenska kulturfonden beviljar bidrag på max. 600€ för bokpaket till dagvårdsenheter, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet.

Enligt finansieringsdirektörens beslut 103 §, 10.12.2018 har behörigheten att ansöka om statsunderstöd och därmed jämförbara förmåner överförts till direktören för den grundläggande utbildningen ifråga om ansökan om statsunderstöd och därmed jämföra förmåner med koppling till fostrans- och utbildningssektorn. 

Upplysningar

Sonja Ekholm, controller, telefon: 310 86216

sonja.ekholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Ansökan om bokpaket Dh Viktoria

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

för kännedom

Bilaga 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566