Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

15.03.2021

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

30 §

Uudet lukutaidot Helsinkiin 2020 - 2021 -hankehaku

HEL 2021-001718 T 02 05 01 01

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2022 opetus- ja kulttuuriministeriöltä yhteensä 192 000 euroa ajalle 1.5.2021 - 31.7.2022. Omarahoitusosuus on 20 % ja se maksetaan kehittämispalveluista. Hakemus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan Antti Aaltosen toimimaan hakemusten sähköisessä hallintojärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti haettavaksi valtion erityisavustustasekä varhaiskasvatukseen että esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen ja osaamisen kehittämiseen vuosina 2021-2022.

Hankkeen tavoitteena on yhteiskehittää ja pilotoida Uudet lukutaidot -ohjelman medialukutaitojen, yleisten TVT-taitojen ja ohjelmointitaitojen kuvausten pohjalta oma oppimispolkujen kokonaisuus. Oppijoiden tasa-arvoiset mahdollisuudet omaksua yllä mainittuja taitoja karttuvat hankkeen myötä.

Lisätiedot

Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27090

antti.aaltonen(a)hel.fi

Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26007

lauri.vihma(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus_Uudet lukutaidot_Varhaiskasvatus_Hakemus2021

2

Uudet lukutaidot_Esi- ja perusopetus_2021

3

Uudet lukutaidot_hakemusliite_2021

4

Hakuilmoitus_varhaiskasvatus_2021

5

Hakuilmoitus_esi_ja_perusopetus_2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566