Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

08.01.2021

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

3 §

Erityisavustus esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021

HEL 2020-007644 T 02 05 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021 määrärahaa 5 590 737 € (sisältäen omavastuuosuuden 279 537 €) seuraavasti: 1. Syyslukukaudelle 2020 (syyskuu-joulukuu) jaettiin kouluille määrärahaa 1 630 637 €, jossa sisältyi omavastuuosuutta 81 537 €. Koulukohtaisesti jaetiin syksyn osuus perusopetusjohtajan päätöksellä 167§ 17.9.2020/HEL 2020-007644. 2. Kevätlukukaudelle 2021 (tammi-heinäkuu) jaetaan kouluille määrärahaa 3 960 100 €, jossa sisältyy omavastuuosuutta 198 000 €. Koulukohtaisesti jaetaan kevään 2021 osuus liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Omavastuuosuus katetaan koulun omasta määrärahasta.

Syyslukukauden jäljelle jäävä määrärahan osuus tullaan lisäämään koulukohtaisen kevätlukukauden määrärahahan osuuteen. Kyseisestä osuudesta perusopetusjohtaja päättää vuoden 2021 käyttösuunnitelman päätöksen yhteydessä.

Kevätlukukauden ja syyslukukaudelta jäljelle jäävä osuus jaetaan kouluille oppilasmäärän %-osuuksien perusteella.

Suomenkielisen perusopetuksen COVID-19 -hankkeen menot tiliöidään koulukohtaisille sisäisille tilausnumeroille 143-alkuinen + sis.til. loppu 21 käyttäen projektinumeroa 14130010014081 -korona erityisavustus perusopetus 20-21.

Päätöksen perustelut

Opetus-ja kulttuuriministeriö päätti 3.7.2020 (OKM/621/520/2020) myöntää Helsingin kaupungille 7 000 000 € erityisavustusta esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen ajalle 1.8.2020 – 31.7.2021. Rahoituksen omavastuuosuus on 5% eli 368 421 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätös perustuu Helsingin kaupungin hakemukseen §134 / 22.06.2020.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti §96/15.9.2020 avustuksen jakamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialueen palvelukokonaisuuksien välillä seuraavasti: esi- ja perusopetuksen osalta loppusumma 6 639 000 € jaetaan palveluittain oppilasmäärän perusteella: suomenkieliseen esiopetukseen 11% (730 290 €), ruotsinkieliseen esiopetukseen 1% (66 390 €), suomenkieliseen perusopetukseen 80% (5 311 200 euroa) ja ruotsinkieliseen perusopetukseen 8% (531 120 euroa).

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti tuen tarpeen kartoituksen perusteella syksyksi 2020. Tuen tarvetta arvioidaan uudelleen syyslukukauden lopussa. Tämän pohjalta tehdään päätös määrärahojen kohdentamiseksi kouluihin keväällä 2021.Toimialajohtaja päätti oikeuttaa myös varhaiskasvatusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen avustuksen alueellisesti.

Lisätiedot

Anneli Hankala, controller, puhelin: 310 23039

anneli.hankala(a)hel.fi

Liitteet

1

Covid19-hankkeen määrärahan jako keväälle 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

KASKO

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566