Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

18.12.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

114 §

Hankinta, vertaisauditointi perusopetuksen Herttoniemenrannan ala-asteen koululle ja Porolahden peruskouluun

HEL 2019-013145 T 02 08 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti, että vertaisauditoinnin toteutus hankitaan perusopetuksen alueen viisi (5) Herttoniemenrannan ala-asteen kouluun ja Porolahden peruskouluun Pro Practica Oy:ltä yhteistyössä Licence to Learn Ltd kanssa.

Vertaisauditoinnin kustannukset ovat 9 600,00 € alv (0) % sekä mahdolliset matka- ja majoituskulut toteutuman mukaisesti enintään 400,00 €. Kustannukset maksetaan sisäiseltä tilausnumerolta 1430000113, perusopetus, keskitetyt, kehittämis- ja tutkimustoiminta.

Päätöksen perustelut

Vertaisauditoinnin tavoitteena on luoda Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksen alueelle 5 (kaakko) osaamista, joka vahvistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja kehittämistä yhdessä Oppiva verkoston yhteistyökuntien kanssa.

Vertaisauditointi toteutetaan perusopetuksen osalta Vantaan kaupungin kanssa. Yhteisellä sopimisella voidaan myös lisätä eri kaupunkien yhteistyötä perusopetuksessa (ei kustannusvaikutusta).

Vertaisauditoinnin kohde- ja yksikkökohtaiset toimenpiteet toteutetaan yhteisesti sopimalla ajalla 1.1.–31.3.2020. Tulokset ja kehittämissuositukset raportoidaan yhdessä sovituille henkilöille viimeistään 15.5.2020 mennessä.

Mikäli aikataulut siirtyvät kohdekaupungin pyynnöstä myöhäisemmiksi, neuvotellaan tarjous vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Vertaisauditoinnin hinnoitteluperusteisiin sisältyy: ennakkovalmistelu, Kick-Off -seminaari, auditointikäynnit, auditointiaineiston analyysi, tulosten esittely kohderyhmälle. Sekä lisäksi mahdolliset matka- ja majoituskustannukset toteutuman mukaisesti.

Hankinta on arvoltaan enintään 10 000 (alv 0 %) euroa.

Lisätiedot

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566