Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

13.11.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

93 §

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-009951

HEL 2019-009951 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.5.2020 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa liittyen yamk-opinnäytetyöhön. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka toteutetaan yhteistyössä kasvatus ja perheneuvonta ry Kasperin kanssa. Tavoitteena on luoda ryhmämalli lasten vertaiserotoimintaan sekä selvittää, miten draamakasvatuksen menetelmät soveltuvat alakouluikäisten lasten vertaiseroryhmän käyttöön.

Opinnäytetyön aineisto kerätään järjestämällä yhdessä peruskoulussa keväällä 2020 eroryhmätoimintaa alakouluikäisille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa (2h/kerta) koulussa. Ryhmiä ohjaa kaksi koulutettua ohjaajaa. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Tutkimusaineisto kerätään kevätlukukaudella 2020 yhdessä peruskoulussa haastattelemalla ja havainnoimalla 7-12-vuotiailta lapsia (n=8) vertaisryhmässä. Ryhmään ja tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Lasten huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus ryhmätoiminnassa kerätyn aineiston käyttöön opinnäytetyössä. Aineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen ja hävitetään viimeistään 31.12.2020.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen kevätlukukaudella 2020 koulun toiminta-ajat huomioiden.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen: kasko.tutkimusluvat@hel.fi

Lisätiedot

Elina Vismanen, arviointiasiantuntija, puhelin: 310 22174

elina.vismanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566