Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

06.11.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

90 §

Opetushallituksen yleissivistävän koulutuksen valtion erityisavustuksen #paraskoulu 2.0 hakeminen vuosille 2020–2021

HEL 2019-011120 T 02 05 01 01

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuspalveluiden perusopetusjohtaja päätti hakea perusopetuksen viestintäyhteistyön kehittämiseen opetushallituksen yleissivistävän koulutuksen valtion erityisavustusta 742.000€ ajalle 1.1.2020 - 30.8.2021. Avustusta haetaan yhteisenä hankkeena kuuden kunnan kesken (Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku, Oulu), joista kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on varsinaisena hakijana. Avustus kohdennetaan kunnissa suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen perusopetukseen. Omarahoitusosuus on 10% eli 74.200€ euroa. Hakemus on liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankepäällikkö Katja Utti-Lankisen toimimaan ko. valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi yleissivistävän koulutuksen #paraskoulu 2019 – erityisavustuksen tukemaan perusopetuksen opetussuunnitelman toimeenpanoa ja johtamista sekä perusopetuksen viestintäyhteistyötä. Perusopetuksen viestintäyhteistyön tukemista koskevan erityisavustuksen tavoitteena on lisätä viestinnän keinoin ymmärrystä perusopetuksen tehtävistä ja tavoitteista sekä koulujen toimintakulttuurista sekä parantaa viestinnän keinoin perusopetuksen mielikuvaa ja arvostusta. Hankkeiden kohderyhminä ovat erityisesti huoltajat, media ja koulutusalan vaikuttajat. Kuuden suurimman kaupungin perusopetuksen yhteinen viestintähanke vahvistaa kaupunkien yhteistyötä sekä parantaa yhdessä suunnitellun viestinnän vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtion erityisavustus Paraskoulu 6.11.2019. hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566