Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

05.11.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

87 §

Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa hankkeelle Kivaa kielten tunneille

HEL 2019-011019 T 02 05 01 01

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa tarkoitettua valtionavustusta Opetushallitukselta 50 000 euroa ajalle 1.1.2020-31.8.2021.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön Opetushallituksen käyttöön asettamasta määrärahasta haettavaksi kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa 50 000 euroa hakuryhmälle C. Avustuksen tavoitteena on rahoittaa 4-6 pedagogisen opetus- tai tukimateriaalin hanketta, jotka soveltuvat vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetukseen.

Kivaa kielten tunneille -hankkeen tavoitteena on tuottaa oppimateriaalia vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetuksen. Hanke toteutetaan yhteistyössä alkuopetuksessa eri kieliä opettavien opettajien kanssa.

Hankkeen tuloksena opettajat saavat opetuksen suunnittelun tueksi oppimateriaalia ja opettajan oppaan. Lisäksi työhön osallistuvien opettajien laaja-alainen osaaminen opetuksen suunnittelussa ja oppimateriaalin tuottamisessa kasvaa.

Lisätiedot

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 31023444

satu.koistinen(a)hel.fi

 

Outi Salo

 

Perusopetusjohtaja

 

Liitteet

1

Valtionavustus Kivaa kielten tunneille

2

Talousarvio Kivaa kielten tunneille

3

Ohje valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566