Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (5)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

26.08.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

72 §

Perusopetusjohtajan toimivallan siirtäminen viranhaltijoille

HEL 2019-008783 T 00 01 00

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille seuraavasti:

A) Hallintosäännön 15 luvun 6 § 1 kohdan nojalla

Oppilaaksi ottaminen

1. Lähikoulu tai muu soveltuva paikka

1.1 Lähikoulu

- ao. koulun rehtori

Lukuun ottamatta seuraavia kouluja:

Kannelmäen peruskoulu

Vuosiluokat 1 - 6

- virka-apulaisrehtori

Käpylän peruskoulu

Vuosiluokat 1 - 9

- virka-apulaisrehtori

Lauttasaaren ala-asteen koulu

- virka-apulaisrehtori

1.2 Muu soveltuva paikka

Erityisen tuen päätös erityisluokalle

- ao. alueen aluepäällikkö

Valmistava opetus

- ao. koulun rehtori

Lukuun ottamatta seuraavaa koulua:

Käpylän peruskoulu

- virka-apulaisrehtori

Joustavan perusopetuksen toiminta

-alueen 5 aluepäällikkö

Muu 1.2 kohdassa mainittu syy (oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet)

-ao. alueen aluepäällikkö

2. Oppivelvollinen pyrkinyt muuhun kuin 1. luvussa tarkoitettuun kouluun (oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet)

Oppivelvollinen on pyrkinyt muuhun kuin edellä 1.1 todettuun lähikouluun tai 1.2 muuhun soveltuvaan paikkaan tai painotettuun opetukseen

- ao. koulun rehtori

Lukuun ottamatta seuraavia kouluja:

Käpylän peruskoulu

- virka-apulaisrehtori

Lauttasaaren ala-asteen koulu

- virka-apulaisrehtori

3. Kielikylpyopetus

Oppilas otetaan kielikylpyopetukseen

- ao. koulun rehtori

Lukuun ottamatta seuraavaa koulua:

Lauttasaaren ala-asteen koulu

- virka-apulaisrehtori

4. Lisäopetus

Oppilas otetaan lisäopetukseen

- ao. koulun rehtori

Lukuun ottamatta seuraavaa koulua:

Käpylän peruskoulu

- virka-apulaisrehtori

 

B) Hallintosäännön 15 luvun 6 § 2 kohdan nojalla

1. Erityinen tuki

Ao. alueen aluepäällikkö päättää perusopetuksessa olevan oppilaan erityisen tuen järjestämisestä erityisluokalla.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää perusopetuksessa olevan oppilaan oppiaineen oppimäärän yksilöllistämisestä.

Ao. koulun rehtori päättää perusopetuksessa olevan oppilaan erityisen tuen järjestämisestä, kun oppilaan erityinen tuki järjestetään pääsääntöisesti muun opetuksen yhteydessä.

Lukuun ottamatta seuraavia kouluja:

Aurinkolahden peruskoulu

-virka-apulaisrehtori

Käpylän peruskoulu

-virka-apulaisrehtori

Laajasalon peruskoulu

-virka-apulaisrehtori

Ao. koulun rehtori päättää oppilaan erityisen tuen järjestämisestä lisäopetuksessa.

Lukuun ottamatta seuraavaa koulua:

Käpylän peruskoulu

-virka-apulaisrehtori

2. Erityiset opetusjärjestelyt (perusopetuslaki 18 §)

Ao. alueen aluepäällikkö päättää erityisistä opetusjärjestelyistä, kun oppilas vapautetaan oppimäärän suorittamisesta.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää opetussuunnitelman mukaisesta tuntijaosta poikkeamisesta Ote -opetuksessa.

Muutoin ao. koulun rehtori päättää opetussuunnitelman mukaisesta tuntijaosta poikkeamisesta.

Lukuun ottamatta seuraavia kouluja:

Aurinkolahden peruskoulu

-virka-apulaisrehtori

Käpylän peruskoulu

-virka-apulaisrehtori

Laajasalon peruskoulu

-virka-apulaisrehtori

 

C) Hallintosäännön 15 luvun 6 § 3 kohdan nojalla

Ao. alueen aluepäällikkö päättää luvan myöntämisestä oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin.

 

D) Hallintosäännön 15 luvun 6 § 4 kohdan nojalla

Oppilashuollon päällikkö vaihtaa perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuksen järjestämispaikkaa opetuskieltä muuttamatta.

 

E) Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasäännön 4 luvun 4.1.1 kohdan nojalla

Ao. alueen aluepäällikkö määrää opettajan valvomaan oppivelvollisen edistymistä.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää, minkä oppiaineiden opettaminen kuuluu opettajan virkatehtäviin.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää rehtoreiden välisestä työnjaosta, kun kouluilla on yhteisiä tiloja.

Oppilashuollon päällikkö päättää säädetystä oppilaan opetuksen maksuttomuutta koskevasta edusta ja oikeudesta lukuun ottamatta perusopetuslain 31 §:ssä säädettyä oppilaan opetukseen osallistumisen edellyttämää avustajapalvelua, josta päättää ao. koulun rehtori.

Tämä päätös kumoaa 26.8.2019 alkaen perusopetusjohtajan päätöksen 26.7.2018 (§ 34).

Lisätiedot

Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566