Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

03.07.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

68 §

Lisäresurssin myöntäminen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetukseen lukuvuodelle 2019-2020, Mellunmäen ala-asteen koulu

HEL 2019-007506 T 12 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää Mellunmäen ala-asteen rehtorin hakemuksen perusteella koululle kahden vuosiviikkotunnin lisäresurssin pidennetyn oppivelvollisuuden näkövammaisen oppilaan opetusta varten lukuvuodelle 2019–2020, yhteensä enintään 4 420 euroa sisältäen sivukulut. Syksyn 2019 osuus 1 842 euroa huomioidaan koulun kehystarkastuksen yhteydessä ja kevään 2020 osuus 2 578 euroa tulosbudjetin vahvistamisen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.12.2017 (§ 127) oikeuttanut toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 27.3.2018 § 22 päätöksen mukaan perusopetuksen määrärahoista päättää palvelukokonaisuuden johtajana perusopetusjohtaja.

Jos näkövammainen oppilas kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja opiskelee integroituna yleisopetuksen ryhmässä, oppilaan luokan ryhmäkoko voi olla enintään 20 oppilasta (perusopetusasetus 2 §:n 3 mom.).

Lisätiedot

Oskar Ainola, controller, puhelin: 310 23039

oskar.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Vastaanottajat

 

Tiedoksi

Vastaanottajat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566