Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

26.06.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

66 §

Porolahden peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

HEL 2019-006313 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Porolahden peruskouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0054) toistaiseksi ********** Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virantoimitus alkaa 1.8.2019. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Porolahden peruskouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka tulee avoimeksi 1.8.2019. Rehtorin virka oli haettavana kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi työavaimella 5-1637-19 ajalla 3.5.2019-20.5.2019, jolloin hakemuksensa jätti yhdeksän hakijaa. Virka oli uudelleen haettavana kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi työavaimella 5-2035-19 ajalla 21.5.2019-6.6.2019, jolloin hakemuksensa jätti kuusi hakijaa. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 5.5.2019.

Porolahden peruskoulu Helsingin Roihuvuoressa on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 1.–9. luokat. Oppilaita koulussa on noin 860. Koulu toimii neljässä eri toimipisteessä.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet. 

Virkaan jätti hakemuksensa yhteensä 15 hakijaa, joista yksi peruutti hakemuksensa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 5 hakijaa: **********

Videohaastattelutyökalulla kysyttiin oppilaan oppimisen tuen toteutumisen johtamisesta, yhdessä johtamisen käytännön merkitystä sekä onnistunutta johtamistekoa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella haastatteluun 13.6.2019 kutsuttiin kolme hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Porolahden peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja ********** sekä henkilöstösuunnittelija **********

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja kehittämisnäkemysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousivat ********** Heistä tilattiin henkilöarvio, jonka suoritti Psycon Oy. Heidät kutsuttiin toiseen haastatteluun 19.6.2019. Haastatteluun osallistuivat **********

Hakija **********

Hakija **********

**********

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

**********

Henkilöarvioinnin ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Porolahden peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Porolahden peruskoulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 3.5.2019 tekemän delegointipäätöksen (§ 40) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Taina Tervonen, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566