Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

17.06.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

57 §

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-005884

HEL 2019-005884 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.12.2019 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa liittyen pro gradu-tutkielmaan. Tutkielman tarkoitus on selvittää, miten opettaja toteuttaa koulukoiran avulla tunnekasvatusta perusopetuksessa sekä millaisia kokemuksia opettajalla ja oppilailla on tästä. Tavoitteena on lisätä tietoa koira-avusteisen opetuksen menetelmistä tunnekasvatuksessa sekä selvittää vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen.

Tutkimusaineisto koostuu 11-12-vuotiaiden oppilaiden (n=70) kirjoitelmista tunnekasvatuksen oppitunneista sekä yhden opettajan haastattelusta. Aineisto kerätään yhden alakoulun kolmessa eri luokassa Helsingissä. Opettaja kerää oppilaiden kirjoitelmat oman työnsä arviointia varten ja ne luovutetaan kopiona tutkimuskäyttöön, jos oppilas ja huoltajat antavat tähän kirjallisen suostumuksensa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 12.8-30.9.2019. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus oppilaan kirjoitelman luovuttamiseen tutkimuskäyttöön. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. Haastatteluaineisto sekä kopiot oppilaiden kirjoitelmista hävitetään opinnäytetyön valmistuttua, viimeistään 31.12.2019.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 12.8-30.9.2019.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen: kasko.tutkimusluvat@hel.fi

Lisätiedot

Elina Vismanen, arviointiasiantuntija, puhelin: 310 22174

elina.vismanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566