Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (5)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

22.05.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

48 §

Opetussuunnitelman muutokset, eräiden peruskoulujen koulukohtaisten opetussuunnitelmien muutokset

HEL 2019-005669 T 12 00 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä seuraavien koulujen opetussuunnitelmien koulukohtaiset muutokset johtokuntien esitysten mukaisesti: Aleksis Kiven peruskoulu, Kalasataman peruskoulu, Meilahden yläasteen koulu, Oulunkylän ala-asteen koulu, Pihlajiston ala-asteen koulu, Pukinmäenkaaren peruskoulu, Vallilan ala-asteen koulu.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Seuraavien koulujen johtokunnat ovat esittäneet koulukohtaisia muutoksia opetussuunnitelmiin ja todistuksiin:

Aleksis Kiven peruskoulu

Aleksis Kiven peruskoulun johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon koskien oppilaanohjauksen, matematiikan sekä maantiedon opetusta. Tuntijaon muutoksissa 7. vuosiluokan ½ vvt:n mittainen oppilaanohjaus siirretään 8. vuosiluokalle, jolloin oppilaanohjausta opetetaan yksi vuosiviikkotunti (1vvt) 8. ja 9. vuosiluokalla. Matematiikan opetusta siirretään ½ vvt 8. vuosiluokalta 7. vuosiluokalle siten, että matematiikkaa opetetaan jatkossa 7. vuosiluokalla neljä vuosiviikkotuntia (4 vvt), 8. vuosiluokalla kolme vuosiviikkotuntia (3 vvt) ja 9. vuosiluokalla neljä vuosiviikkotuntia (4 vvt) Oppilaiden viikoittainen työaika ei muutu. 

Opetussuunnitelman muutoksessa koskien maantietoa siirretään liitteessä kuvatut sisällöt vuosiluokalta toiselle, jotta opetuksesta muodostuu looginen kokonaisuus eri vuosiluokille maantiedon opetuksen tavoitteiden mukaisesti. 7.vuosiluokalla käsitellään sisällöt ja taidot, jotka toimivat pohjana muulle maantieteelliselle ymmärrykselle seuraavilla vuosiluokilla. Sisällöt jaetaan vastaamaan koulun tuntijakoa, jossa 8. luokalla maantietoa opiskellaan puolitoista vuosiviikkotuntia (1,5 vvt) ja 7. ja 9. luokilla yksi vuosiviikkotunti (1 vvt).

Kalasataman peruskoulu

Kalasataman peruskoulun koulun johtokunta on esittänyt muutoksia koulun tuntijakoon 8. ja 9. vuosiluokille koskien taide- ja taitoaineita sekä valinnaisaineita. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vuosiluokille 1-6 ja 7-9 on kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä, joka kuvataan koulun opetussuunnitelmassa. Näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan lisäksi vuosiluokille 1-6 yhteensä kuusi (6) vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi (5) vuosiviikkotuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia, joiden jakautumisen ja kohdentamisen koulu päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassaan. Lisäksi valtioneuvoston asetuksen mukaisesti on tarjottava valinnaisia aineita yhteensä yhdeksän (9) vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1-9. Helsingin kaupungin opetussuunnitelmassa tarkennetaan valtioneuvoston asetusta siten, että valinnaisaineita opetetaan kouluissa vuosiluokilla 3–6 yhteensä vähintään kolme (3) vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 7–9 yhteensä vähintään kuusi (6) vuosiviikkotuntia. Kalasataman koulu esittää seuraavia muutoksia:

 8.ja 9.luokalle kohdennetun kaikille yhteisen käsityön poistaminen ja siirtäminen valinnaisaineeksi. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti käsityön oppiaineen määrä vuosiluokilla 7-9 on kaksi (2) vuosiviikkotuntia, mikä säilyy koulun opetussuunnitelmassa.

 8.luokalle kohdennetun kaikille yhteisen musiikin poistaminen ja siirtäminen valinnaisaineeksi. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti musiikin oppiaineen määrä vuosiluokilla 7-9 on kaksi (2) vuosiviikkotuntia, mikä säilyy koulun opetussuunnitelmassa.

 8.luokalle yhden valinnaisen taide-ja taitoaineen kohdennusta kaikille liikunnanopetukseen, jotta liikuntaan tulee kolme (3) vuosiviikkotuntia kuten vuosiluokalla 9.

 Uuden yhden (1) vuosiviikkotunnin teknologiakasvatuksen valinnaisaineen lisääminen valinnaisainetarjontaan.

Muutoksilla parannetaan taide- ja taitoaineiden valinnaisuutta 8.ja 9.vuosiluokilla sekä lisätään liikunnan opetusta 8.vuosiluokalla. Valinnaisaineiden tavoitteet ja sisällöt on kuvattuna liitteessä.

Meilahden yläasteen koulu

Meilahden yläasteen koulun johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon koskien kotitalouden ja terveystiedon opetusta siten, että kotitaloutta opiskellaan syyslukukaudesta 2019 alkaen kolme vuosiviikkotuntia (3vvt) 7. vuosiluokalla. Näin luovutaan kotitalouden tuntien jakamisesta 7. ja 8. luokan kesken (2vvt + 1vvt). Terveystietoa opiskellaan vastaavasti kaksi vuosiviikkotuntia (2vvt) 8. vuosiluokalla ja yksi vuosiviikkotunti (1vvt) 9. luokalla.

Oulunkylän ala-asteen koulu

Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan koskien lukuvuositodistuksen arviointiasteikkoa vuosiluokilla 1-4 seuraavasti:

- Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti

- Olet saavuttanut tavoitteet hyvin

- Olet saavuttanut suurimman osan tavoitteista

- Olet saavuttanut tavoitteet osittain

- Tavoitteet ovat vielä saavuttamatta

Arviointiasteikko vastaa sanallisen arvioinnin tavoitteita. Todistusmallit ovat liitteenä.

Pihlajiston ala-asteen koulu

Pihlajiston ala-asteen johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan koskien lukua 11.2 Valinnaiset aineet. Jatkossa valinnaiset aineet pohjautuvat laaja-alaiseen oppimiseen ja useiden oppiaineiden oppisisältöihin. Oppilaskunnan toiveesta tarjontaa ehdotetaan laajennettavaksi. Näin olleen opetussuunnitelman laaja-alaiset tavoitteet ohjaavat valinnaisaineiden sisältöjä. Ennen muutosesitystä valinnaisen aineen kurssitarjotin pohjautui äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueisiin. Valinnaisia opintoja opiskellaan yksi vuosiviikkotunti (1vvt) neljännellä, viidennellä ja kuudennella luokalla. Valinnaisten opintojen tarjottimesta tehdään mahdollisimman monipuolinen ja oppilaan tulee valita erilaisia opintoja kaksi lukuvuotta kohden. Sisällöt tarkennetaan vuosittain koulun toimintasuunnitelmassa.

Pukinmäenkaaren peruskoulu

Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunta on esittänyt täydennyksiä opetussuunnitelmaan lukuun 11.2 Valinnaiset aineet. Valinnaisiin aineisiin lisätään uudet valinnaiset: Teknologia, Palloilu, Kuntoliikunta ja Ajatuksista kuviin. Uudet valinnaisaineet täydentävät ja syventävät opetuksen tarjontaa koulussa. Valinnaisaineiden tavoitteet ja sisällöt on kuvattuna liitteessä.

Vallilan ala-asteen koulu

Vallilan ala-asteen koulun johtokunta n esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan koskien lukuvuositodistuksen arviointiasteikkoa vuosiluokilla 1-6 seuraavasti:

- Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti.

- Olet saavuttanut tavoitteet hyvin.

- Olet saavuttanut tavoitteet.

- Olet saavuttanut tavoitteet osittain.

- Tavoitteet ovat vielä saavuttamatta.

Muutoksen myötä arviointiasteikko monipuolistuu, kun lauseiden ”Olet saavuttanut tavoitteet hyvin” ja ”Olet saavuttanut tavoitteet osittain” väliin lisätään ”Olet saavuttanut tavoitteet”.

Koulujen muutosesitykset ovat pedagogisesti perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen

22.12.2014 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita.

Lisätiedot

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kalasataman pk pöytäkirjanote OPS

2

Kalasataman-tuntijako korjattu 2019 versio2

3

Meilahden ya muutokset kotitalous - terveystieto

4

Muutokset Aleksis Kiven pk OPS

5

Oulunkylä aa todistus 1 luokka

6

Oulunkylä aa todistus 2 luokka

7

Oulunkylä aa todistus 3. luokka

8

Oulunkylä aa todistus 4. luokka

9

Pihlajiston aa valinnaiset aineet uusi ops

10

Pukinmäenkaaren pk OPS muutos

11

Pöytäkirja Aleksis Kiven pk OPS muutos

12

Pöytäkirjan ote Pukinmäenkaaren pk OPS

13

Pöytäkirjan ote Vallilan aa ops-muutos

14

Pöytäkirjanote Meilahden ya OPS

15

Pöytäkirjanote Oulunkylän aa OPS

16

Pöytäkirjanote Pihlajiston aa OPS

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Päätöksen peruskoulut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566