Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

25.04.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

41 §

Valtakunnallisten sairaalaopetuspäivien järjestäminen, lahjoituksen ja osallistumismaksujen vastaanottaminen, Sophie Mannerheimin koulu

HEL 2019-004813 T 02 07 02

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti antaa luvan Sophie Mannerheimin koululle valtakunnallisten sairaalaopetuspäivien järjestämiselle. Samalla perusopetusjohtaja päätti, että Sophie Mannerheimin koulu saa ottaa vastaan valtakunnallisten sairaalaopetuspäivien järjestämiseen liittyvät osallistumismaksut sekä tukiyhdistyksen lahjoituksen. Tapahtuma toteutetaan osallistujien maksamilla osallistumismaksuilla sekä tukiyhdistyksen lahjoituksella.

Osallistumismaksut sekä lahjoitus kirjataan koulun tuloksi projektinumerolla 1424002612 Valtakunnalliset sairaalaopetuspäivät ja sairaalakoulun 26-päättyvällä sisäisellä tilauksella. Projektin menoja seurataan samoilla tiliöintitiedoilla.

Koulu saa ylittää menomäärärahansa osallistumismaksujen ja lahjoituksen suuruisella summalla. Osallistumismaksujen ja lahjoituksen käytöstä ja raportoinnista vastaa koulun rehtori.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtajan 17.7.2017 § 56 tekemän päätöksen mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää lahjoituksen vastaanottamisesta palvelukokonaisuuden osalta, mikäli lahjoitus on arvoltaan enintään 30 000 euroa.

Lisätiedot

Oskar Ainola, controller, puhelin: 310 23039

oskar.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasko

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566