Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

11.04.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

40 §

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-003506

HEL 2019-003506 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.10.2019 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa liittyen opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää oppilaiden motivaatiota matematiikan opiskelussa ja sen parantamista oppimiseen tarkoitetulla pelillä.

Tutkimusaineisto kerätään 1-2 yläluokan matematiikan tunnilla havainnoimalla ja nimettömällä kyselyllä. Oppilaat pelaavat kaiken tasoisille matematiikan osaajille sopivaa peliä ryhmissä tunnilla. Tunnin lopuksi oppilaat täyttävät kyselylomakkeen, jolla selvitetään oppilaiden motivaatiota ja suhtautumista matematiikkaan sekä oppimispelin vaikutuksia. Tutkimukseen osallistuu noin 30 13-16-vuotiasta oppilasta. Alle 16-vuotiaiden oppilaiden huoltajilta pyydetään kirjallinen lupa tutkimukseen osallistumiseen.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 18.4.-31.5.2019. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua, viimeistään 31.10.2019. Kysely- ja havainnointiaineisto ei sisällä henkilöiden tunnistetietoja.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 18.4.-31.5.2019.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen: kasko.tutkimusluvat@hel.fi

Lisätiedot

Elina Vismanen, arviointiasiantuntija, puhelin: 310 22174

elina.vismanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566