Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

10.04.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

38 §

Alueellisen erityisluokan perustaminen Kannelmäen peruskouluun

HEL 2019-004193 T 12 00 01

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti perustaa alueellisen erityisluokan Kannelmäen peruskouluun (10 oppilasta).

Päätöksen perustelut

Kasvatus-ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 11.12.2018 erityisluokkaverkon muutoksista lukuvuodelle 2019 – 2020 (§70). Samassa päätöksessä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti antaa perusopetusjohtajalle oikeuden perustaa tarvittaessa uusia erityisluokkia perusopetuspalveluiden taloudellisen kehyksen puitteissa.

Kannelmäen peruskoulun oppilaaksiottoalueella asuvien erityistä tukea tarvitsevien lasten määrään nähden alueelliset erityisluokkapaikat eivät ole riittävät, joten luokan perustaminen on välttämätöntä riittävän tuen järjestämiseksi. Tällä ratkaisulla tuetan myös lähikouluperiaatteen toteutumista erityisen tuen oppilailla, mikä edistää oppilaiden yhdenvertaista kohtelua.

Lisätiedot

Taina Torniainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 71827

taina.torniainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tiedoksisaajat

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566