Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

19.03.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

20 §

Valtionavustus, Tutoropettajien toiminnan rahoitus kouluissa vuonna 2019

HEL 2019-003401 T 02 05 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa syksyn kehystarkistuksen yhteydessä kouluille aiemmin jaetun määrärahan (17 640 euroa) lisäksi 285 322 euroa liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Jaettava summa koostuu sekä kevään että syksyn osuudesta.

Loput määrärahoista on tarkoitus jakaa keväällä 2020.

Hankkeen menot tiliöidään seuraavasti:

Projektinumero: 14130010014058 Tutoropettajatoiminta 2019

Sisäinen tilaus: koulun oma 21-päättyvä sisäinen tilaus (143xxxxx21)

Päätöksen perustelut

Tutoropettajatoimintaan saadun 536 776 euron suuruinen valtionavustus aikavälille 1.1.2019-31.7.2020 jakaantuu perusopetusjohtajan 14.2.2019 § 7 tekemän päätöksen mukaan suomenkielisen perusopetuksen osuuteen 464 000 euroa, ruotsinkielisen perusopetuksen osuuteen 52 700 euroa ja kehittämispalvelujen (kehittämispäiviä ja –seminaareja varten) osuuteen 20 076 euroa. Projektin omarahoitusosuus on 134 195 euroa, joka katetaan osin asiantuntijaopettajien palkkakustannuksilla ja osin kehittämispalveluiden määrärahoilla.

Lisätiedot

Oskar Ainola, controller, puhelin: 310 23039

oskar.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite päätökseen tutoropettaja-avustuksen jako 2019 koulukohtainen jako

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kasko

Liite 1

Tiedoksi

Kasko

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566