Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

15.03.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

13 §

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa, Opetushallitus

HEL 2019-002759 T 02 05 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallitukselta valtion erityisavustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen 202 500 euroa ajalle 29.4.2019–31.7.2021. Omarahoitusosuus on 10 % eli 22 500 euroa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa koulutussuunnittelija

**********

toimimaan asiointiroolissa avustuksen hakemisen sähköisessä järjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettaviksi (OPH-433-2019) valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30 määrärahasta valtionavustusta noin 4,4 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Avustettavien hankkeiden yleisenä tavoitteena on kehittää lukiokoulutuksen tilaratkaisuja. Hankkeiden tulee edistää opiskelijoiden osallisuutta, innovatiivisuutta ja luovuutta sekä kestävää hyvinvointia. Avustettavan hankkeen edellytetään tekevän yhteistyötä Lukioiden kehittämisverkoston (LUKE) kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Helsingin kaupunki on mukana lukioiden kehittämisverkostossa.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) tavoitteena on hyödyntää koko kaupunkia oppimisen tilana. Lisäksi kaupunkistrategian mukaan Helsingissä panostetaan fyysisiin turvallisiin ja terveellisiin oppimisympäristöihin, ja digitaalinen teknologia rikastuttaa oppimista ja mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen. Haettavalla avustuksella toteutetaan näitä kaupunkistrategian tavoitteita.

Lisätiedot

Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakutiedote

2

Hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566