Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

06.03.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

10 §

Liikkuva opiskelu -avustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta, Liikettä opiskelupäivään -hanke

HEL 2019-002066 T 02 05 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Etelä-Suomen aluehallintovirastolta avustusta Liikettä opiskelupäivään -hankkeeseen 332 000 euroa ajalle 1.8.2019–30.6.2020. Omarahoitusosuus on 50 % eli 166 000 euroa. Avustuksesta 190 000 euroa siirretään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuus avustuksesta on 142 000 euroa, ja omarahoitusosuus 71 000 euroa. Toimialan omarahoitusosuus jakautuu siten, että lukiokoulutuksen osuus on 19 500 euroa, Stadin ammatti- ja aikuisopiston osuus 31 500 euroa ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden osuus 20 000 euroa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa koulutussuunnittelija

**********

toimimaan asiointiroolissa avustuksen hakemisen sähköisessä järjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Liikkuva opiskelu -toiminnan avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyy 2,8 miljoonaa euroa Liikkuva opiskelu -ohjelman toteuttamiseen toisella asteella. Avustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Haku koskee sekä uusia että vuonna 2017 toiseen asteen kokeiluun valittuja hankkeita. Helsingin kaupungin Liikettä opiskelupäivään -hanke on ollut yksi kokeiluhankkeista.

Liikkumisen edistäminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) painopisteistä. Helsingin liikkumisohjelmassa (kaupunginhallitus 3.12.2018, 790 §) yhtenä tavoitealueena on, että riittävä liikunnallisuus on osa lasten ja nuorten arkea ja oppimista. Liikkumisohjelman lukio- ja ammatillista koulutusta koskevina toimenpiteinä on Liikkuva opiskelu -ohjelman laajeneminen kolmesta pilottilukiosta kuuteen lukioon lukuvuonna 2019–2020 ja kaikille Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampuksille vuoden 2019 loppuun mennessä. Haettavalla valtionavustuksella toteutetaan näitä kahta liikkumisohjelman toimenpidettä ja kaupungin strategista tavoitetta liikkumisen edistämisestä.

Lisätiedot

Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakutiedote

2

Hankehakemus_liikkuva opiskelu

3

Yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat

4

Johdon sitoumus omarahoitusosuuteen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

5

Johdon sitoumus omarahoitusosuuteen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566