Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

14.02.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

7 §

Perusopetuksen tutoropettajien toimintaan saadun valtionavustuksen jakaminen

HEL 2018-012331 T 02 05 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa tutoropettajatoimintaan saadun 536 776 euron valtionavustuksen siten, että tutoropettajien palkkamenoihin varataan 516700 euroa ja kehittämispalvelujen hallinnoitavaksi kehittämispäiviä ja -seminaareja varten varataan 20076 euroa (sisäinen tilaus 1486002013, projektinumero 14130010014040). Tutoropettajien palkkoihin varattu 516700 euroa jakaantuu seuraavasti ajalle 1.1.2019-31.7.2020:

- perusopetuksen palvelukokonaisuuden tutoropettajien palkkoihin 464000 euroa (sisäinen tilaus 1430000121 , projektinumero 14130010014040)
- ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden tutoropettajien palkkoihin 52700 euroa (sisäinen tilaus 1453000121, projektinumero 14130010014040).

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 23.01.2019 siten, että hyväksytyt kokonaismenot ovat 670 971 euroa, josta avustuksen osuus on 536776 euroa ja omarahoitusosuus on 134195 euroa, joka muodostuu perusopetuksen asiantuntijaopettajien palkoista.

Lisätiedot

Pertti Joona, pedagogisten palveluiden päällikkö, puhelin: 310 86232

pertti.joona(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566