Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

 

23.01.2019

 

 

 

 

Perusopetusjohtaja

 

 

 

 

3 §

Valtionavustuksen hakeminen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun

HEL 2018-012702 T 02 05 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun 1 000 000 euroa ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Hakemus 66382.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa varhaiskasvatuksen asiantuntija ********** toimimaan 5-vuotiaden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun valtionavustuksen hakemisessa sähköisen hallintajärjestelmän asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Helsingissä sekä suomen- että ruotsinkielinen varhaiskasvatus on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilussa. Ministeriö myöntää rahoitusta kokeilussa oleville kunnille siten, että avustus kattaa 40 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulon vähenemisestä.

Avustusta saa käyttää vain kompensoimaan 5-vuotiaille järjestettävän 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen aiheuttamaa asiakasmaksutulojen vähenemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan 1 000 000 euroa kattamaan asiakasmaksutulojen vähenemisestä. Kokonaisuudessaan asiakasmaksutulojen vähenemän arvioidaan olevan 2 500 000 euroa.

Avustuksella tuettavan kokeilun tavoitteena on:

        selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen,

        selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen

        selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia,

        edistää vanhempien työllistymistä,

        kehittää 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen, sekä

        varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen.

Helsingin kaupungin strategiassa vuosille 2017-2020 mainitaan, että eriarvoistumista vähentää erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasvatus. Siksi Helsinki tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista. Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetään siten, että se on maksutonta viiden vuoden iästä alkaen vähintään neljä tuntia päivässä.

Lisätiedot

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1

5v rhakemusluonnos OKM kaudelle 1.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupungin kanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566