Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut 7

17.05.2021

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

 

 

 

 

43 §

Merilahden peruskouluun sijoitetun peruskoulun apulaisrehtorin viran täyttäminen KASKO-01-68-21

HEL 2021-004827 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Merilahden peruskouluun sijoitettuun peruskoulun apulaisrehtorin virkaan (nro 000158) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Merilahden peruskouluun sijoitettu peruskoulun apulaisrehtorin virka tulee avoimeksi 1.8.2021. Apulaisrehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 22.3.2021, työavaimella KASKO-01-68-21. Lisäksi apulaisrehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 28.3.2021.

Merilahden peruskoulu on yli 800 oppilaan yhtenäinen peruskoulu, joka toimii kahdessa eri toimipisteessä. Koulussa järjestetään englannin kielirikasteista opetusta 1.-2. -luokilla, painotettua liikunnan opetusta 3.- ja 7.-luokalta lähtien sekä luonto- ja tiedepainotettua opetusta 7.-luokalta lähtien.

Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina ja johtaa osaltaan koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa yhdessä rehtorin kanssa koulun pedagogista toimintaa ja taloutta sekä tila- ja turvallisuusasioita. Apulaisrehtori osallistuu henkilöstöjohtamiseen yhteistyössä rehtorin kanssa ja toimii esihenkilönä. Hän osallistuu myös sidosryhmäyhteistyöhön. Merilahden peruskoulussa on 1.8.2021 alkaen käytössä ns. kolmen rehtorin johtamisjärjestelmä: rehtori ja kaksi apulaisrehtoria.

Virkaan jätti 6.4.2021 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 22 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 13 hakijaa: ********** **********

Videohaastattelutyökalulla kysyttiin toimivan työyhteisön rakentumista, haastavien työelämän tilanteiden kohtaamista, tärkeimmäksi koettujen asioiden näkymisestä omassa johtamisessa sekä onnistunutta johtamistekoa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja Merilahden peruskoulun rehtori ********** Vastaukset arvioitiin apulaisrehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella haastatteluun 15.4.2021 kutsuttiin kuusi hakijaa: ********** ********** Haastatteluihin osallistuivat ********** sekä HR-asiantuntija ********** Haastatteluiden perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin ********** ********** ja ********** Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy. Heidät kutsuttiin toiseen haastatteluun 27.4.2021. Haastatteluun osallistuivat ********** ja **********

Hakija **********

Hakija **********

Hakija **********

********** ********** ja **********

Videohaastattelujen, henkilöarvioinnin ja kahden haastattelukierroksen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetuksen aluepäällikkö katsoo, että **********

Toimialajohtajan 10.9.2019 tekemän delegointipäätöksen (§ 70) perusteella apulaisrehtorin ottaa palvelun päällikkö.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Veera Pellinen, HR-asiantuntija, puhelin: 310 22597

veera.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566