Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

15.04.2021

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

47 §

Virkasuhteen täyttäminen, Siltamäen ala-asteen koulu, erityisopettaja, työavain KASKO-01-1328-20

HEL 2021-001160 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita erityisopettajan virkaan (vakanssinumero 6607) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 alkaen.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (502/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Erityisopettajan virka (6607) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2021 - 25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Siltamäen ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisopettajan tehtävät Siltamäen ala-asteen koulussa.

Erityisopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen lähetti 19 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 17 hakijalla.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin 3 henkilöä: **********

Haastattelun suorittivat ajalla 25.1.-28.1.2021 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

Kaikilla hakijoilla on erityisopettajan koulutus. Aikaisempaa kokemusta erityisopettajan työstä on kahdella hakijalla: ********** on aikaisempaa kokemusta erityisluokanopettajan työstä.

Hakija ********** vahvuutena on haastattelun perusteella vahvat yhteistyötaidot, huolellisuus ja halu kehittyä jatkuvasti sekä oppia uutta omassa työssään. Hakija panostaa työssään vahvaan läsnäoloon ja lapsikeskeisyyteen. Hän käyttää opetuksessa runsaasti havainnollistamista, apuvälineitä sekä digitaalisia ohjelmia. Hakija ********** vahvuutena on haastattelun perusteella kyky nopeaan päätöksentekoon sekä oppilaan edun ensisijaisuuden huomioimiseen sekä oppilaan kohtaaminen. Hakija ********** vahvuutena on haastattelun perusteella kärsivällisyys ja aito kiinnostus oppilaasta. Työssään hän on ennakoiva ja panostaa tunnollisesti selkeisiin struktuureihin.

Erityisopettajan tehtävässä korostuu kokonaisvaltainen erityisopetuksen pedagoginen osaaminen, opetussuunnitelman mukainen pedagoginen ajattelu, hyvät ryhmänhallintataidot ja yhteistyötaidot koko kouluyhteisön tasolla. Opettajan kyky vastata oppilaiden oppimisen tarpeisiin ja ohjaukseen yksilöllisesti ja monipuolisesti korostuu erityisopettajan työssä. Lisäksi tärkeää on kyky toimia intensiivisessä ja luottamusta vahvistavassa kodin ja koulun yhteistyössä sekä toimia aktiivisesti oppilashuollollisessa työssä, pedagogisten asiakirjojen asiantuntijana sekä luokanopettajien konsultatiivisena tukena.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perustella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Anna-Mari Jaatinen, rehtori, puhelin: 310 80994

anna-mari.jaatinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566