Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

15.04.2021

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

45 §

Virkasuhteen täyttäminen, Siltamäen ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja, englanti, työavain KASKO-01-1326-20

HEL 2021-001162 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen englannin kielen tuntiopettajan virkaan **********

Virkatoimitus alkaa 1.8.2021 alkaen.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (502/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, englanti, virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2021 - 25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Siltamäen ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen englannin kielen tuntiopettajan tehtävät Siltamäen ala-asteen koulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan, englanti, viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksia lähetti 52 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 46 hakijalla.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin 4 henkilöä: **********

Haastattelun suorittivat ajalla 26.1.-27.1.2021 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

**********

Päätoimisen englannin kielen tuntiopettajan tehtävässä korostuu opetussuunnitelman mukainen pedagoginen ajattelu, hyvät ryhmänhallintataidot ja yhteistyötaidot koko kouluyhteisön tasolla. Päätoimisen englannin kielen tuntiopettaja vastaa koulun tasolla usean ryhmän ja vuosiluokan opetuksesta, koko koulun vastuutehtävistä ja pedagogisesta kehittämistyöstä sekä sitoutumisesta viranhaltijan vastuulliseen rooliin. Tehtävä edellyttää monipuolista osaamista erilaisten oppilasryhmien opetuksesta, eriyttämisestä kuin kielellisten taitojen kehittämisestä sekä kielen hallinnasta.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Anna-Mari Jaatinen, rehtori, puhelin: 310 80994

anna-mari.jaatinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566