Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

15.04.2021

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

44 §

Virkasuhteen täyttäminen, Siltamäen ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja, käsityö (kovat ja pehmeät materiaalit), työavain KASKO-01-1327-20

HEL 2021-001163 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan, käsityö (kovat ja pehmeät materiaalit), virkaan **********

Virkatoimitus alkaa 1.8.2021 alkaen.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (502/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, käsityö (kovat ja pehmeät materiaalit), virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2021 - 25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Siltamäen ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen käsityön (kovat ja pehmeät materiaalit) tuntiopettajan tehtävät Siltamäen ala-asteen koulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan, käsityö (pehmeät ja kovat materiaalit), viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksia lähetti 14 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 11 hakijalla.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin 3 henkilöä: **********

Haastattelut suorittivat ajalla 25.1. ja 27.1.2021 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

Käsityön opettajan tehtävässä korostuu opettajan vahva aineenhallinta, kyky organisoida työtään, hyvät ryhmähallintataidot sekä halu kehittää käsityönopetusta ja halu kehittyä käsityön opetuksessa. Työ edellyttää myös luovuutta ja kykyä osallistavaan pedagogiikkaan.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Anna-Mari Jaatinen, rehtori, puhelin: 310 80994

anna-mari.jaatinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566