Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

06.04.2021

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

37 §

Virkasuhteen täyttäminen, Maatullin ala-asteen koulu (1.8.2021 lukien Maatullin peruskoulu), Päätoiminen tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä -opetus, työavain KASKO-01-1275-20

HEL 2021-000938 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan, äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä –opetus, virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä -opetus, virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2021 - 25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Maatullin ala-asteen koulu (1.8.2021 lukien Maatullin peruskoulu).

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan, äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä –opetus, tehtävät Maatullin ala-asteen koulussa (1.8.2021 lukien Maatullin peruskoulu).

Päätoiminen tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä -opetus, viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus ympäristökasvatuksesta sekä positiivisesta pedagogiikasta.

Määräajassa hakemuksen jätti 20 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 19 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat 26.1.2021 rehtori ja apulaisrehtorit.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Päätoimisen tuntiopettajan, äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä –opetus, tehtävässä Maatullin ala-asteella (1.8.2021 lukien Maatullin peruskoulu) korostuvat vuorovaikutustaidot, ryhmänhallinnan taidot, digitaaliseen oppimiseen liittyvä osaaminen ja kyky ohjata oppilasta oppimisessa ja kasvussa. Tehtävä edellyttää tiivistä yhteistyötä sekä kollegoiden että oppilaiden, huoltajien ja erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Tehtävä edellyttää kykyä rakentaa toimivia yhdessä tekemisen tapoja eri yhteistyö-kumppanien kanssa. Tulevina vuosina Maatullin ala-asteella (1.8.2021 lukien Maatullin peruskoulu) äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä -opetuksen tehtävässä korostuu myös kehittämistyö yhtenäisen peruskoulun rakentamiseksi: yhteistyökulttuurin rakentaminen ja uusien toimintatapojen sekä oppimisympäristöjen kehittäminen.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Heli Siljama, rehtori, puhelin: 310 82826

heli.siljama(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566