Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

23.03.2021

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

24 §

Virkasuhteen täyttäminen, Malmin peruskoulu, lehtori, ruotsi ja saksa, KASKO-01-1283-20

HEL 2021-000926 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita lehtorin, ruotsi ja saksa, virkaan (vakanssinumero 1619) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Ruotsin ja saksan kielen lehtorin virka (vakanssinumero 1619) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2021 - 25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Malmin peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on ruotsin ja saksan kielen lehtorin tehtävät Malmin peruskoulussa.

Lehtorin, ruotsi ja saksa, viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 23 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 23 hakijalla.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella viisi henkilöä: **********

Haastattelun suorittivat ajalla 10.2.2021 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla viidellä haastatellulla on tehtävässä edellytettyä koulutusta sekä opetuskokemusta ja kokemusta oppimisen ohjaamisesta työelämässä.

Ruotsin ja saksan kielen lehtorin tehtävässä korostuu yhtenäiskouluun liittyvä valmius opettaa sekä yläkoulun että alakoulun oppilaita. Lisäksi korostuu taito toimia työryhmissä ja tiimeissä luokanopettajien kanssa. Ruotsin ja saksan kielen lehtori toimii Malmin peruskoulun Talvelan toimipisteessä, missä opiskelee 5.-9. luokan oppilaita.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Lasse Latomäki, rehtori, puhelin: 310 82553

lasse.latomaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566