Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

19.03.2021

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

19 §

Virkasuhteen täyttäminen, Hiidenkiven peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1347-20

HEL 2021-000827 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 6312) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 6312) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.-25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Hiidenkiven peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuspalveluiden aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Hiidenkiven peruskoulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 30 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 30 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 14 hakijaa. Videohaastattelun perusteella ryhmähaastatteluihin kutsuttiin 13 hakijaa: ********** Ryhmähaastatteluun kutsutuista kolme peruutti hakemuksensa.

Haastattelun suorittivat ajalla 1.2.2021-9.2.2021 rehtori ja virka-apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Luokanopettajan tehtävässä Hiidenkiven peruskoulussa korostuu laaja-alainen kasvatuspedagoginen näkemys ja kyky inklusiivisiin järjestelyihin. Hän vastaa luokkansa kokonaisvaltaisesta kasvatus- ja opetustoiminnasta yhdessä laajan opettajaverkoston kanssa sekä luokkatasonsa oppilaiden työn järjestämisestä yhdessä muiden opettajien kanssa. Tehtävä edellyttää monipuolista näkemystä aikuisten välisestä yhteistyöstä, joustavia työyhteisötaitoja, näkemystä aineet ylittävästä laaja-alaisesta osaamisesta sekä kykyä tiiviiseen tiimityöskentelyyn.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hiidenkiven peruskoulussa on avoinna yhteensä 5 luokanopettajan virkaa. Hakija ********** on valittu luokanopettajan virkaan, joka oli haettavana työavaimella KASKO-01-1344-20. Hakija ********** on valittu luokanopettajan virkaan, joka oli haettavana työavaimella KASKO-01-1348-20. Hakija ********** on valittu luokanopettajan virkaan, joka oli haettavana työavaimella KASKO-01-1412-20.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Janika Salo, rehtori, puhelin: 310 86711

janika.salo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566