Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

16.03.2021

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

10 §

Virkasuhteen täyttäminen, Latokartanon peruskoulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO 01-1266-20

HEL 2021-000909 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita erityisluokanopettajan virkaan (vakanssinumero 5759) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 5759) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2021–25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Latokartanon peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Latokartanon peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus yhteisopettajuudesta sekä oppimisen tuen järjestämisestä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kaikilla neljällä hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat ajalla 26.1.2021–27.1.2021 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

Erityisluokanopettajan tehtävässä korostuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä monipuoliset taidot opetuksen eriyttämiseen. Opetusta ja tuen suunnittelua tehdään verkostoissa ja siksi yhteistyötaidot korostuvat tehtävässä.

Latokartanon peruskoulussa on avoinna yhteensä 2 erityisluokanopettajan virkaa. Hakija ********** on valittu toiseen erityisluokanopettajan virkaan, joka oli haettavana työavaimella KASKO-01-1265-20.

Aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Teemu Lappalainen, rehtori, puhelin: 310 28667

teemu.lappalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566