Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

11.03.2021

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

6 §

Virkasuhteen täyttäminen, Pihlajiston ala-asteen koulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1225-20

HEL 2021-001116 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 6227) ********** sekä ensimmäiselle varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 6227) on ollut julkisesti haettavana  ajalla 7.1.2021-25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Pihlajiston ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Pihlajiston ala-asteen koulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Hakuilmoituksessa ilmoitettiin luokanopettajan tehtävän sisältävän käsityön (kovat materiaalit) opettamista.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 20 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 20 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 6 hakijaa. Videohaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 3 hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa haastattelun jälkeen. Haastatteluun osallistui **********

Haastattelun suorittivat 12.2.2021 rehtori ja apulaisrehtorit.

**********

**********

**********

Luokanopettajan tehtävässä korostuu kasvatuksellinen rooli oppilaan koulupäivässä. Yhdessä tekeminen ja yhteisvastuu oppilaista ovat enenevässä määrin keskiössä luokanopettajan työssä samoin kuin oppilaan aktiivisen roolin kasvattaminen. Erinomaiset vuorovaikutustaidot aikuisten ja lasten kanssa ovat välttämättömät samoin kuin halukkuus ja kyky yhteisopettajuuteen ja moninaisissa oppimisympäristöissä toimimiseen.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Varasijalle valittiin **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Heli Färm, rehtori, puhelin: 310 82557

heli.färm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566