Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

16.03.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

45 §

Erityisopettajan virkaan ottaminen, Laajasalon peruskoulu, työavain KASKO-01-266-19

HEL 2020-001253 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita erityisopettajan virkaan (vakanssinumero 5918) kasvatustieteen maisteri ********** sekä varasijalle filosofian maisteri **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Erityisopettajan virka (vakanssinumero 5918) on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020–22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Laajasalon peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisopettajan tehtävät Laajasalon peruskoulussa.

Erityisopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 17 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 13 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa, joista yksi ei osallistunut haastatteluun. Videohaastatteluun osallistuivat **********

Haastatteluihin 7.2.2020 ja 11.2.2020 kutsuttiin kolme hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 1991. Hän on suorittanut erilliset erityisopettajan opinnot vuonna 1999. Hakija on työskennellyt luokanopettajana 9 vuotta Kajaanin ja Espoon kaupungeissa. Laaja-alaisena erityisopettajana hakija on toiminut Espoon ja Helsingin kaupungissa vuodesta 1999 alkaen.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 1998. Erilliset erityisopettajan opinnot hän on suorittanut vuonna 2015. Hakija on työskennellyt kotitalousopettajana lukuvuonna 1998-99, erityisluokanopettajana lukuvuotena 2015-16 ja erityisopettajana 2016-17 Helsingin kaupungilla. Vuodesta 2017 alkaen hän on työskennellyt Vantaan kaupungilla erityisopettajana. Lisäksi hakija on toiminut ruokatoimittajana ja toimituspäällikkönä.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri, valmistumisvuosi 2008. Hänellä on kemian, biologian ja maantiedon aineenopettajan kelpoisuus sekä musiikkipedagogin koulutus. Erilliset erityisopettajan opinnot hän on suorittanut vuonna 2019.  Hakija on työskennellyt aineen- ja erityisopettajana Vantaan kaupungissa vuodesta 2008 alkaen.

Kaikilla hakijoilla on kokemusta perusopetuksen erityisopettajan tehtävästä. Haastatteluissa kaikki hakijat esittivät näkemyksensä yhteisopettajuuteen, digitaaliseen oppimiseen ja portfolioarviointiin sekä opetuksen kehittämiseen liittyen.

Erityisopettajan tehtävässä korostuu yhteistyö, monipuolisuus ja vahva pedagoginen ammattitaito.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa hänen monipuolinen ja laaja työkokemuksensa sekä taito opetuksen eriyttämiseen ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Hänellä on vahva kiinnostus yhteisopetuksen kehittämiseen ja selkeä näkemys oppilaan yksilöllisestä tukemisestä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä.

Varasijalle valittiin ********** Hänen valintaansa puoltaa hänen monipuolinen koulutuksensa ja työkokemuksensa. Hänellä on kokemusta yhteisopettajuudesta ja digitaalisista oppimisympäristöistä sekä vahva näkemys koulun kehittämisestä.

Laajasalon peruskoulussa on avoinna kaksi erityisopettajan virkaa. Hakija ********** valittiin erityisopettajan virkaan, joka oli haettavana työavaimella KASKO-01-267-19.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Marja Riitta Rautaparta, rehtori, puhelin: 310 80785

marja.rautaparta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566