Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

10.03.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

39 §

Lehtorin (liikunta) virkaan ottaminen, Laajasalon peruskoulu, työavain KASKO-01-258-19

HEL 2020-001248 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita liikunnan lehtorin virkaan (vakanssinumero 1873) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Liikunnan lehtorin virka (vakanssinumero 1873) on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020–22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Laajasalon peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on liikunnanopettajan tehtävät Laajasalon peruskoulussa.

Liikunnan lehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 29 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 23 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluihin 7.2.2020 ja 11.2.2020 kutsuttiin kaksi hakijaa, joilla oli kelpoisuus tehtävään ja huomattavan pitkä työkokemus: **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

Liikunnanopettajan tehtävässä korostuu yhteistyö, monipuolisuus ja vahva pedagoginen ammattitaito.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Marja Riitta Rautaparta, rehtori, puhelin: 310 80785

marja.rautaparta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566