Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

09.03.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

36 §

Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen, Porolahden peruskoulu, työavain Kasko 01-359-19

HEL 2020-001217 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Porolahden peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan viran.

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 5976) on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020-22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Porolahden peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Porolahden peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kykyä tiimityöhön, valmiutta yhteistoiminnallisiin työtapoihin ja kykyä joustavien opetusjärjestelyiden toteuttamiseen yleis- ja erityisopetuksen välillä.

Määräajassa hakemuksen jätti 5 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 5 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 28.-31.1.2020 5 hakijaa: ********** ilmoittivat ennen haastatteluajankohtaa, että eivät ole käytettävissä tehtävään.

Virkaan haastateltiin ********** Haastattelun suorittivat Porolahden peruskoulun rehtori ja virka-apulaisrehtori.

********** ilmoitti haastattelun jälkeen, että ei ole käytettävissä tehtävään. ********** valittiin Porolahden peruskouluun sijoittuvaan toiseen erityisluokanopettajan virkaan. Näin ollen virkaa hakemaan jäi vain yksi hakija.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kolme hakijaa ilmoitti, että ei ole käytettävissä tehtävään ja yksi hakija valittiin Porolahden peruskoulun sijoittuvaan toiseen erityisluokanopettajan virkaan, jäi virkaan vain yksi hakija. Vähäisen hakijamäärän vuoksi virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Mari Heikkinen, rehtori, puhelin: 310 25840

mari.k.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566