Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

06.03.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

35 §

Erityisopettajan viran täyttäminen, Sophie Mannerheimin koulu, työavain KASKO-01-497-19

HEL 2020-001822 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita erityisopettajan virkaan (vakanssinumero 5926) filosofian maisteri **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Rikosrekisteriotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Erityisopettajan virka vakanssinumero 5926 on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020 - 22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Sophie Mannerheimin koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, §100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisopettajan tehtävät Sophie Mannerheimin koulussa.

Erityisopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 18 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 17 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin aikavälillä 24.1.2020 – 4.2.2020 10 hakijaa: ********** ********** ei osallistunut haastatteluun.

Haastattelun suorittivat rehtori ja virka-apulaisrehtori.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, valmistumisvuosi 2018. Hän on työskennellyt Helsingissä kelpoisuuden saatuaan erityisopettajana n.1kk ja erityisluokanopettajana noin 1,5 vuotta. Vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta hakijalla on työkokemusta noin 1,5 vuotta. Lisäksi hän on suorittanut sosiaalityön pääaineen perusopinnot sekä haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan Mapa-koulutuksen.

********** koulutukseltaan filosofian maisteri, erityisopettaja, valmistumisvuosi 2017. Hakijan pääaineena on germaaninen filologia. Hän on työskennellyt Helsingissä kelpoisuuden saatuaan erityisopettajana 2 vuotta 6 kk. Vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta hänellä on työkokemusta noin 2,6 vuotta. Hän on suorittanut haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan Mapa-koulutuksen.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, erityisopettaja ja erityisluokanopettaja, valmistumisvuosi 2015. Hän on työskennellyt kelpoisuuden saatuaan erityisluokanopettajana noin 4,5 vuotta Espoossa ja Helsingissä. Vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta hakijalla on työkokemusta noin 3,5 vuotta. Lisäksi hän on suorittanut psykologian aineopinnot ja haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan Mapa-koulutuksen.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri ja erityisopettaja, valmistusvuosi 2019. Hakijan pääaineena on ruotsin kieli. Hän on työskennellyt kelpoisuuden saatuaan 6 kk Helsingissä vaativan erityisen tuen oppilaiden opetuksessa. Hakija on suorittanut sosiaalityön sivuaineopinnot ja haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan Mapa-koulutuksen.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, valmistumisvuosi 2017. Hän on työskennellyt kelpoisuuden saatuaan erityisluokanopettajana 2v 7kk Vihdin kunnassa. Vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta hänellä on työkokemusta 2v 7kk. Hakija on opiskellut sivuaineena matematiikkaa.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja, erityisopettaja, valmistumisvuosi 2018. Hän on työskennellyt kelpoisuuden saatuaan erityisopettajana Turussa 1,5 vuotta.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja, erityisopettaja, valmistumisvuosi 2004. Hän on työskennellyt kelpoisuuden saatuaan erityisopettajana Vantaalla noin 14,5 vuotta. Hakija on suorittanut psykososiaalisen oppilashuoltotyön kurssin 2008.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, erityisopettaja, valmistumisvuosi 2018. Hän on työskennellyt kelpoisuuden saatuaan erityisopettajana Helsingissä 1,5 vuotta. Vaativan erityisen tuen kokemusta hänellä on 1,5 vuotta. Hakija on suorittanut haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan Mapa-koulutuksen.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, erityisopettaja, valmistumisvuosi 2015. Hän on työskennellyt kelpoisuuden saatuaan erityisopettajana Tuusulan kunnassa 4,5 vuotta. Hän on suorittanut myös humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineenaan saksan kieli sekä neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen 2018.

********** on koulutukseltaan grundskollärare 1-9, erityisopettaja erikoistumisopinnot fonologia ja artikulaatio, valmistumisvuosi 2004. Hän on työskennellyt erityisopettajana ja erityisluokanopettajana Helsingissä, Raahessa, Järvenpäässä yhteensä 10v 6kk. Hakija on suorittanut sivuaineena S2 opinnot ja ruotsin kielen.

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta erityisopetuksesta.

Työpaikkailmoituksessa eduksi luettavaksi ilmoitettua kokemusta vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta on seuraavilla haastatelluilla: **********

********** on kokemusta vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta sekä fyysisestä ohjaamisesta ja rajoittamisesta lastensuojelun erityisyksikön tiloissa toimivasta yläkoulun pienluokasta. ********** on kokemusta vakavasti psyykkisesti oireilevien vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta erityiskoulussa sekä päivittäistä kokemusta oppilaiden fyysisestä ohjaamisesta ja rajoittamisesta.

Erityisopettajan tehtävässä Sophie Mannerheimin koulussa korostuu haastavasti oireilevien oppilaiden opetus- ja kasvatustehtävä, joka edellyttää ammatillista työotetta oppilaiden kohtaamisessa. Tehtävässä korostuu samanaikaisopetus ja vastuu erityiskoulun oppilaiden asioiden hoitamisesta ja opetuksesta sekä yhteisölliseen toimintakulttuuriin sitoutumisesta, avoimesta, keskustelevasta ja ammatillisesta työotteesta.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenneiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa haastattelussa konkreettisin esimerkein ilmaistu ja esiin tullut kykynsä kantaa vastuuta haastavasti oirehtivista oppilaista ja rakentaa koulun ennakoivaa toimintakulttuuria koulun ja kaupungin arvojen mukaisesti. Virkaan valitun vahvuutena on haastattelussa ilmi tullut ja konkreettisin esimerkein ilmaistu läsnä oleva ja ammatillisesti vahva erityispedagoginen osaaminen eri-ikäisten, haastavasti oirehtivien oppilaiden opettajana sekä ala- että yläkoulun puolella. ********** kertoo haastattelussa kokemuksestaan työparityöskentelystä sekä joustavasta reflektoivasta työotteestaan. ********** haastattelusta tulee ilmi hänen aito ymmärryksensä psyykkisesti haastavasti oirehtivien oppilaiden kohtaamisesta ja arjen kuntouttamisen keinoista. Hänen valintaansa puoltaa erityiskoulun toimintaympäristön sekä työn henkisen ja fyysisen kuormittavuuden tunteminen.

Sophie Mannerheimin koulussa on avoinna neljä erityisopettajan virkaa.

Hakija ********** on valittu erityisopettajan virkaan, joka oli haettavana työavoimella KASKO-01-496-19 ja hakija ********** on valittu erityisopettajan virkaan, joka oli haettavana työavoimella KASKO-01-495-19.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Marja-Liisa Autio, rehtori, puhelin: 310 81960

marja-liisa.autio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566