Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

02.03.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

31 §

Päätoimisen tuntiopettajan (englanti ja ruotsi ) viran täyttäminen, Tahvonlahden ala-aste, työavain KASKO-01-494-19

HEL 2020-001832 T 01 01 01 01

Päätös

 

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen englannin ja ruotsin kielen tuntiopettajan virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

 

Päätoimisen tuntiopettajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020-22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Tahvonlahden ala-aste.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen englannin ja ruotsin tuntiopettaja tehtävät Tahvonlahden ala-asteella.

Päätoimisen englannin ja ruotsin tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemuksen monipuolisista arviointimenetelmistä ja samanaikaisopetuksesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 13 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 9 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 27.-28.1.2020 kuusi hakijaa, joista yksi ei täyttänyt luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksia. Haastatteluun osallistui viisi hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

********** on koulutukseltaan magister i svenska språket (v. 2016) ja hänellä on muodollinen pätevyys sekä englannin (valmistunut 2016) että ruotsin (valmistunut 2016) opettamiseen. Hän on työskennellyt englannin ja ruotsin aineenopettajan tehtävissä Helsingissä kaksi vuotta ja hänellä on noin vuoden verran kokemusta luokanopettajan tehtävistä Ruotsissa.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri (valmistumisvuosi 2010). Hänellä on muodollinen pätevyys sekä ruotsin (valmistumisvuosi 2019) että englannin (valmistumisvuosi 2014) opettamiseen. Hän on toiminut kaksi vuotta päätoimisena tuntiopettajana (englanti, ruotsi) Espoossa ja Helsingissä sekä lähes neljä vuotta lehtorina Espoossa (englanti, ruotsi). Muuta työkokemusta ********** on mm. oppimateriaalin tuottamisesta englannin kielelle lähes kolmen vuoden ajalta.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri (valmistusvuosi 2018) ja hänellä on muodollinen pätevyys sekä ruotsin (valmistusvuosi 2018) että englannin (valmistusvuosi 2011) opettamiseen. Hän on toiminut neljä kuukautta lehtorina (englanti ja ruotsi) Espoossa ja Helsingissä, päätoimisena tuntiopettajana yksitoista kuukautta Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla (englanti ja ruotsi). Työkokemusta hänellä on yhteensä noin 1,5 vuotta.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri (valmistusvuosi 2015) ja hänellä on muodollinen pätevyys sekä ruotsin (valmistusvuosi 2012) että englannin (valmistusvuosi 2015) opettamiseen. Hän on toiminut neljä vuotta päätoimisen tuntiopettajan tehtävistä (englanti, ruotsi) Helsingissä sekä tehnyt yksittäisiä opettajan sijaisuuksia englannissa, ruotsissa, liikunnassa ja terveystiedossa Helsingissä ja Espoossa.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri (valmistusvuosi 2015) ja hänellä on muodollinen pätevyys sekä ruotsin (valmistusvuosi 2015) että englannin (valmistusvuosi 2015) opettamiseen. Hän on toiminut lähes kaksi vuotta päätoimisena tuntiopettajan Helsingissä ja Espoossa (englanti, ruotsi), kaksi vuotta lehtorina Siilinjärvellä (englanti ja ruotsi) sekä yhden vuoden luokanopettajana Varkaudessa ruotsinkielisessä koulussa.

Kaikilla hakijoilla oli kokemusta ruotsin ja englannin kielen opettamisesta. Työvuosissa eniten kokemusta oli ********** Edellä mainituilla hakijoilla oli kaikilla kokemusta monipuolisista opetusmenetelmistä ja arvioinnista. Haastattelussa ********** eduksi nousee kokemus positiivisen pedagogiikan ja vahvuusajattelun käytöstä oppimisessa ja arvioinnissa. ********** on myös vahva kokemus tieto- ja viestintäteknologian käytöstä.

********** on kaikilla kokemusta yhteistyöstä muiden opettajien kanssa sekä samanaikaisopetuksesta. ********** nousee haastattelussa edukseen kokemus samanaikais- ja yhteisopettajuudesta monikulttuurisessa kouluyhteisössä sekä kokemus yhteistyöstä oppilashuollon toimijoiden kanssa.

Päätoimisen englannin ja ruotsin kielen tuntiopettajan tehtävässä korostuu englannin ja ruotsin aineenopetuksen lisäksi kokemus monipuolisista arviointimenetelmistä ja samanaikaisopetuksesta. Aineenopettaja toimii yhteistyössä luokanopettajien ja muiden aineenopettajien kanssa koulussa, jossa kolmannes oppilaista on taustaltaan S2-oppilaita. Monipuoliset arviointitaidot sekä vahva yhteistyö opettajien ja muun koulun henkilökunnan kesken korostuu tehtävässä.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa monipuolinen kokemus opetustyöstä, kokemus samanaikais- ja yhteisopettajuudesta sekä kokemus monipuolisista arviointimenetelmistä. Kokemus positiivisen pedagogiikan sekä vahvuusajattelun käytöstä oppimisen edistämiseksi nostaa hakijan kaikkien muiden hakijoiden edelle.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Tarja Tapper, rehtori, puhelin: 310 82625

tarja.tapper(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566