Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

02.03.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

26 §

Erityisluokanopettajan virkaan ottaminen, Sophie Mannerheimin koulu, työavain KASKO-01-432-19

HEL 2020-001814 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita erityisluokanopettajan virkaan (vakanssinumero 1193) kasvatustieteiden maisteri **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Rikosrekisteriotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 1193) on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020-22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Sophie Mannerheimin koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, §100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Sophie Mannerheimin koulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 13 hakijaa, joista yksi hakija peruutti hakemuksensa. Vaadittu kelpoisuus on 13 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin aikavälillä 24.1.2020 – 28.1.2020 5 hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja virka-apulaisrehtori.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja erityisluokanopettaja, valmistumisvuosi 2015. Hän on työskennellyt kelpoisuuden saatuaan erityisluokanopettajana noin 4,5 vuotta Espoossa ja Helsingissä. Vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta hakijalla on työkokemusta noin 3,5 vuotta. Lisäksi hän on suorittanut haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan Mapa-koulutuksen ja Hetipurku-koulutuksen sekä psykologian aineopinnot.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja erityisluokanopettaja, valmistumisvuosi 2015. Hän on työskennellyt kelpoisuuden saatuaan erityisluokanopettajana noin 2,5 vuotta ja erityisopettajana noin 8kk Helsingissä. Vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta hakijalla on työkokemusta noin 3,5 vuotta. Lisäksi hän on suorittanut haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan Mapa-koulutuksen, Hetipurku-koulutuksen sekä Resetti-koulutuksen.

********** on kasvatustieteiden maisteri ja erityisluokanopettaja, valmistumisvuosi 2009. Hän on työskennellyt yhteensä noin 10 vuotta erityisluokanopettajana Jyväskylässä, Helsingissä ja Espoossa. Vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta hänellä on työkokemusta noin 7 vuotta. Lisäksi hän on suorittanut haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan Mapa-koulutuksen. Lisäksi hän on suorittanut perheopintojen perusopinnot.

********** on kasvatustieteiden maisteri, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, valmistumisvuosi 2014. Hän on ollut töissä noin 4,5 lukuvuotta erityisluokanopettajana Helsingissä. Vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta hänellä on työkokemusta noin 3,5 vuotta. Hän on opettanut tieto- ja viestintätekniikkaa Espanjassa kansainvälisessä koulussa, Computer Science Teacher –nimikkeellä 1.-3.–luokkalaisille 3kk. Lisäksi hän on suorittanut haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan Mapa-koulutuksen, Hetipurku-koulutuksen ja S2-opinnot.

********** on kasvatustieteiden maisteri ja erityisluokanopettaja, valmistumisvuosi 2016. Hän on työskennellyt noin 2,5 vuotta erityisluokanopettajana ja erityisopettajana noin 1 vuotta Asikkalassa ja Hollolassa. Vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta hänellä on työkokemusta noin 2,5 vuotta.

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta erityisluokanopettajana toimimisesta sekä vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta.

Eniten kokemusta työpaikkailmoituksessa eduksi luettavaksi ilmoitetusta kokemuksesta vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta on ********** Hänen vaativan erityisen tuen työkokemus on psyykkisesti oireilevien oppilaiden opettamisesta kuntouttavassa pienluokassa ja hänellä on kokemusta myös oppilaiden fyysisestä ohjaamisesta ja rajoittamisesta. ********** on kokemusta vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta erityiskoulussa ja kummallakin on jonkin verran kokemusta oppilaiden fyysisestä ohjaamisesta ja rajoittamisesta. ********** on kokemusta vakavasti psyykkisesti oireilevien vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta erityiskoulussa sekä päivittäistä kokemusta oppilaiden fyysisestä ohjaamisesta ja rajoittamisesta.

Erityisluokanopettajan tehtävässä Sophie Mannerheimin koulussa korostuu kokonaisvastuu erityisluokan oppilaiden asioiden hoitamisesta ja opetuksesta sekä samanaikaisopetukseen, yhteisölliseen toimintakulttuuriin sitoutumisesta, avoimesta, keskustelevasta ja rohkeasta ammatillisesta työotteesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta haastavasti oireilevien oppilaiden opetuksesta ja vahvaa ammatillista otetta oppilaiden kohtaamiseen.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenneiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen ********** ********** valintaa puoltaa haastattelussa ilmi tullut kyky kantaa kokonaisvastuuta oppilaistaan ja kyky rakentaa koulun toimintakulttuuria koulun arvojen suuntaisesti. ********** ilmaisi haastattelussa konkreettisilla esimerkeillä vahvaa ammatillista osaamista eri-ikäisten, haastavasti oirehtivien oppilaiden opettamisesta ja kohtaamisesta. Valittu kertoi työskennelleensä yhteisöllisessä toimintakulttuurissa ja tehneensä päivittäin yhteistyötä työparinsa kanssa. Hän osoitti haastattelussa konkreettisten esimerkkien kautta vahvaa erityispedagogista osaamista sekä halua kehittää omaa työtään ja koulun yhteisiä käytänteitä. ********** ilmaisi haastattelussa syvää ymmärrystä psyykkisesti ja käytöksellään haastavasti oirehtivien oppilaiden kohtaamisesta. Hänen valintaansa puoltaa erityiskoulun toimintaympäristön sekä työn henkisen ja fyysisen kuormittavuuden tunteminen.

 

Sophie Mannerheimin koulussa on avoinna kaksi erityisluokanopettajan virkaa. Hakija ********** on valittu erityisluokanopettajan virkaan, joka oli haettavana työavaimella KASKO-01-436-19.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Marja-Liisa Autio, rehtori, puhelin: 310 81960

marja-liisa.autio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566