Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

28.02.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

25 §

Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen, Laajasalon peruskoulu, KASKO-01-263-19

HEL 2020-001251 T 01 01 01 01

Päätös

Aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Laajasalon peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero 5751).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 5751) on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020-22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Laajasalon peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus pari- tai tiimiopettajuudesta sekä digitaaliseen oppimiseen liittyvä osaaminen.

Määräajassa hakemuksen jätti 4 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kaikilla 4 hakijalla.

 

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin kaikki neljä hakijaa: **********

Haastatteluun 5.-7.2.2020 kutsuttiin ********** perui hakemuksensa haastattelun jälkeen. Haastattelun suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan erityisluokanopettajan virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Marja Riitta Rautaparta, rehtori, puhelin: 310 80785

marja.rautaparta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566