Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

28.02.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

22 §

Luokanopettajan virkaan ottaminen, Roihuvuoren ala-asteen koulu, työavain KASKO-01-416-19

HEL 2020-001689 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 6332) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (6332) on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020–22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Roihuvuoren ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Roihuvuoren ala-asteen koulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi teknologian opetuskäytön osaaminen.

Määräajassa hakemuksen jätti kymmenen hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kymmenellä hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 27.1.2020 kahdeksan hakijaa, joista kuusi hakijaa vastasi määräaikaan mennessä videohaastatteluun. **********

Haastatteluun 5.2.2020 kutsuttiin kaikki kuusi videohaastatteluun vastannutta hakijaa. Yksi kutsutuista perui hakemuksensa virkaan. Haastatteluun osallistui kolme hakijaa: ********** eivät osallistuneet haastatteluun.

Haastattelun suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Luokanopettajan tehtävässä korostuu kokonaisvastuu heterogeenisestä oppilasjoukosta ja yhteistyöstä kotien ja työyhteisön jäsenten välillä. Hän vastaa opetuksesta ja oppilaiden oppimisen yksilöllisten edellytysten luomisesta ja oppimisen tukemisesta. Luokanopettaja vastaa ammattilaisena vuorovaikutuksesta edellä mainittujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolisia taitoja. Tehtävä edellyttää omien taitojen kehittämistä ja koulutason kehittämiseen sitoutumista koulun strategian mukaisesti.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Roihuvuoren ala-asteen koulussa on avoinna neljä samankaltaista luokanopettajan virkaa. Hakija ********** valittiin luokanopettajan virkaan, joka oli haettavana työavaimella KASKO-01-409-19 ja hakija ********** valittiin luokanopettajan virkaan, joka oli haettavana työavaimella KASKO-01-408-19.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Seppo Salmivirta, rehtori, puhelin: 310 82900

seppo.salmivirta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566