Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

28.02.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

19 §

Luokanopettajan viran täyttämättä jättäminen, Tahvonlahden ala-aste, työavain KASKO-01-492-19

HEL 2020-001830 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Tahvonlahden ala-asteelle sijoitetun luokanopettajan viran (vakanssinumero 6343).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 6343) on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020-22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2020, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö. 

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Tahvonlahden ala-asteelle.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemuksen yhteisopettajuudesta ja monipuolisista arviointimenetelmistä sekä kokemuksen liikunnanopetuksesta ja liikkuvan koulun kehittämistyöstä.

Määräajassa hakemuksen jätti 16 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 16 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Virka on ollut virheellisesti auki ja jätetään sen vuoksi täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Tarja Tapper, rehtori, puhelin: 310 82625

tarja.tapper(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566