Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

28.02.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

16 §

Oppilaanohjauksen lehtorin virkaan ottaminen, Porolahden peruskoulu, työavain Kasko 01-345-19

HEL 2020-001266 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita oppilaanohjauksen lehtorin virkaan (vakanssinumero 676) opinto-ohjaaja **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Oppilaanohjauksen lehtorin virka (vakanssinumero 676) on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020-22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Porolahden peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on oppilaanohjauksen lehtorin tehtävät Porolahden peruskoulussa.

Oppilaanohjauksen lehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kykyä tiimityöhön ja valmiutta yhteistoiminnallisiin työtapoihin. Koulussa toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä yleis- ja erityisopetuksen välillä ja eduksi luettiin tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen osaaminen

Määräajassa hakemuksen jätti 26 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 22 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 3.-4.2.2020 7 hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat Porolahden peruskoulun rehtori ja apulaisrehtori.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (2018) pääaineena kasvatustiede, ohjaus (2018) ja sivuaineina psykologia 63 op (2018) ja sosiologia 60 op (2015). Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2016). Lisäksi hän on suorittanut sosiaalialan ammattikorkeakouluopintoja 37 op (2011).  Hän on työskennellyt oppilaanohjaajana perusopetuksessa noin 1 vuoden ja ammattiopistossa vajaan 1 vuoden. Lisäksi hän on kouluttanut opinto-ohjaukseen liittyen Kambodzassa 4 kuukauden ajan.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (2016) pääaineena englannin kieli 120 op ja ohjaus 60 op (2016) Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2013). Hän on työskennellyt perusopetuksessa oppilaanohjaajana 1,5 vuotta Helsingissä, englannin ja oppilaanohjauksen opettajan perusopetuksessa noin 1 vuoden Espoossa sekä englannin opettajana perusopetuksessa noin 1 vuoden Imatralla.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (2017) pääaineena opinto-ohjaus ja sivuaineen opettajan pedagogiset opinnot (2017). Lisäksi hän on opiskellut kotitaloustiedettä 55 op ja erityispedagogiikkaa 25 op. Hän on työskennellyt 1/2 vuotta oppilaanohjaajana Vantaalla, luokanopettajana 2 vuotta Helsingissä ja Vantaalla (tehtäviin on sisältynyt kotitalouden ja oppilaanohjauksen tehtäviä) sekä kotitalouden, terveystiedon ja englannin opettajana 1/2 vuotta Rautjärvellä.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (2006) pääaineena kasvatustiede ja sivuaineena sosiaalipsykologia 35 ov, työpsykologia ja johtaminen 21,5 ov (2006) sekä varhaiskasvatuksen monididaktiset opinnot (2001). Lisäksi hän on suorittanut kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon musiikin koulutusohjelmassa (musiikkipedagogi ymk, 2009).  Hän on työskennellyt perusopetuksessa oppilaanohjaajana 3 vuotta Helsingissä ja musiikkipedagogina 16 vuotta Helsingissä.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (1995) pääaineena kasvatustiede (1995) ja sivuaineina sosiologia 15 ov, sosiaalipolitiikka 15 ov ja erityispedagogiikkaa 15 ov (2015). Hän on suorittanut erillisinä opinto-ohjaajan opinnot 60 op (2015). Lisäksi ********** on suorittanut erillisinä opintoina opettajan pedagogiset opinnot (1997). Hän on työskennellyt perusopetuksessa oppilaanohjaajana 8,5 vuotta Helsingissä, Raisiossa ja Nousiaisissa. Hän on työskennellyt aikuiskouluttajana yhteensä noin 2 vuotta.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (2015) pääaineena kasvatustiede, ohjaus (2015) ja sivuaineina elämänkatsomustieto 71 op, opetushallinto 27 op ja psykologia 25 op (2015). Lisäksi hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2015). Hän on työskennellyt perusopetuksessa oppilaanohjaajana noin 4 vuotta Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä.

********** on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri (2012) pääaineena liikuntapedagogiikka ja sivuaineina terveystiedon monitieteinen opintokokonaisuus 35 op ja erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (2012). Lisäksi hän opiskellut opettajan pedagogiset opinnot 60 op (2008), opinto-ohjaajan opinnot 60 op (2017) ja organisaatio- ja työpsykologian perusopinnot 27 op (2017). Hän on valmistunut liikunnanohjaajaksi (2003). Hän on työskennellyt oppilaanohjaajana perusopetuksessa 2 vuotta Espoossa ja liikunnan opettajana noin 14 vuotta Tammelassa. Lisäksi hän on toiminut sivutoimisena kouluttajana ja ryhmäliikunnan ohjaajana liikunnan alalla.

Kaikilla haastatelluilla oli hyvät vuorovaikutustaidot ja kiinnostusta oppilaanohjauksen kehittämiseen. Hakijoilla oli kokemusta oppilaanohjaajan työstä perusopetuksessa. Kaikki hakijat toivat esille ohjauksen merkityksen jatkumona sekä oppilaan tuntemuksen ja yksilöllisen ohjauksen tärkeyden. Hakijoilla oli kokemusta yhteistyöverkostoissa toimimisesta ja yhteisöllisen oppilashuollon toimintaan osallistumisesta.

Oppilaanohjauksen lehtorin tehtävässä korostuu oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi oppilaanohjaus yhdistää koulua työelämään.

Oppilaanohjauksen lehtorin tehtävään sisältyy kasvun ja kehityksen tukemisen, oppimaan oppimisen taitojen opettamisen ja ohjauksen lisäksi oppilastietohallinnon ohjelmien käyttöä ja valinnaisaineiden valintaprosessin organisointia ja toteuttamista. Lisäksi tehtävässä edellytetään taitoa ohjata tukea tarvitsevia nuoria. Tehtävässä korostuvat tiimityötaidot.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa selkeä näkemys opetussuunnitelman mukaisesta opettamisesta, ohjauksesta ja kasvattamisesta sekä oppijan roolista oppimis- ja ohjausprosessissa.

********** osoitti vahvaa kehittämisosaamista oppilaanohjauksen ja koko koulun näkökulmasta. Hän toi esille positiivisen pedagogiikan ja vahvuuskeskeisyyden tärkeyden ja oppilaanohjaajan roolin yhteisöllisen oppilashuollon toiminnassa.

********** on kokemusta ohjauksen jatkumosta siirtymävaiheessa alakoululuokilta yläkouluun ja tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaamisesta sekä valinnaisaineprosessin hoitamisesta. Hänellä on vahvaa osaamista oppilastietohallinnon osalta oppilaiden valintoihin liittyen ja hän osoitti tieto- ja viestintäteknologian pedagogista osaamista. Lisäksi ********** on kokemusta opinto-ohjauksen toteuttamisesta tiimityönä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Mari Heikkinen, rehtori, puhelin: 310 25840

mari.k.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566