Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

27.02.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

15 §

Luokanopettajan virkaan ottaminen, Santahaminan ala-asteen koulu, työavain KASKO-01-518-19

HEL 2020-001692 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettajan virkaan (nro 2589) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (nro 2589) on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020–22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Santahaminan ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettaja Santahaminan ala-asteen koulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemuksen laadullisesta arvioinnista, joustavista opetusjärjestelyistä sekä osaamisen ja kokemuksen teknologian hyödyntämisestä opetuksessa.

Määräajassa hakemuksen jätti 21 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 20 hakijalla.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen vaiheeseen, videohaastatteluun, kutsuttiin 24.1.2020 9 hakijaa: **********

Videohaastatteluiden perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Luokanopettajan tehtävässä korostuvat vuorovaikutustaidot, laadullisen arvioinnin hallinta, samanaikaisopettajuuden hallinta sekä näkemys koulun pedagogiikan kehittämisestä. Hän vastaa koulun arviointikulttuurin kehittämisestä. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta arvioinnin toteuttamisesta sekä samanaikaisopettajuudesta.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Aarne Cederberg, rehtori, puhelin: 310 56980

aarne.cederberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566