Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

25.02.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

10 §

Erityisluokanopettajan virkaan ottaminen, Porolahden peruskoulu, työavain KASKO-01-348-19

HEL 2020-001261 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita erityisluokanopettajan virkaan (vakanssinumero 5974) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 5974) on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020-22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Porolahden peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Porolahden peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kiinnostusta pedagogiseen kehittämiseen, kykyä tiimityöhön, valmiutta yhteistoiminnallisiin työtapoihin ja joustaviin opetusjärjestelyihin yleis- ja erityisopetuksen välillä. Eduksi luettiin tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen osaaminen.

Määräajassa hakemuksen jätti 6 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 4 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 28.1.-31.1.2020 neljä hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja virka-apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla oli erinomaiset vuorovaikutustaidot ja näkemystä joustavan perusopetuksen ryhmän opettamisesta. Kaikki haastateltavat toivat esille tieto- ja viestintäteknologian pedagogista osaamista sekä monipuolista osaamista tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisesta voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti.

**********

**********

**********

**********

Erityisluokanopettajan tehtävässä joustavan perusopetuksen ryhmässä korostuvat kyky toimia osana tiimiä, yhteistyö erilaisten verkostojen kanssa, jatko-opintoprosessin tunteminen, kyky rakentaa yksilöllisiä opinpolkuja haastavassa tilanteessa oleville nuorille ja taito yhdistää koulussa ja työharjoittelussa tapahtuva oppiminen mielekkääksi kokonaisuudeksi oppilaalle.

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Mari Heikkinen, rehtori, puhelin: 310 25840

mari.k.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566