Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

24.02.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

5 §

Päätoimisen tuntiopettajan (äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä -opetus) ottaminen virkasuhteeseen, Porolahden peruskoulu, työavain KASKO-01-365-19

HEL 2020-001218 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opetuksen päätoimisen tuntiopettajan virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opetuksen päätoimisen tuntiopettajan virka on ollut julkisesti haettavana              ajalla 3.1.2020–22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Porolahden peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävät Porolahden peruskoulussa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opetuksen päätoimisen tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kiinnostusta pedagogiseen kehittämiseen, kykyä tiimityöhön ja valmiutta samanaikais- ja yhteisopettajuuteen sekä joustaviin opetusjärjestelyihin yleis- ja erityisopetuksen välillä. Eduksi luettiin tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen osaaminen.

Määräajassa hakemuksen jätti 39 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 37 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 17 hakijaa, joista kaksi ei osallistunut haastatteluun. Videohaastatteluun osallistuivat **********

Videohaastattelun perusteella haastatteluun kutsuttiin 4.2.–7.2.2020 8 hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja virka-apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävässä korostuu vahva aineenhallinta opetettavissa aineissa, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky yhteisopettajuuteen ja joustaviin opetusjärjestelyihin. Lisäksi tehtävässä korostuvat vahva opetussuunnitelma- ja arviointiosaaminen, kokemus sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä sekä osaamista opetuksen eriyttämiseen. Tehtävässä korostuu suomi toisena kielenä -oppiaineen tuntemus ja pedagoginen osaaminen sekä kiinnostus koulun kokonaisvaltaiseen kehittämistyöhön.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Mari Heikkinen, rehtori, puhelin: 310 25840

mari.k.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566