Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Perusopetuksen alueelliset palvelut alue 5

19.02.2020

 

 

 

 

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

 

 

 

 

3 §

Perusopetuksen aluepäällikön 2020 käyttösuunnitelman vahvistaminen, perusopetuksen alue 5

HEL 2020-001563 T 02 02 00

Päätös

Perusopetusalueen 5 aluepäällikkö päätti vahvistaa alueen yksiköiden määrärahat ja vastuuhenkilöt liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja päätti 14.2.2020 § 20 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2020–31.12.2020.

Perusopetusjohtaja on kyseisen päätöksen pohjalta vahvistanut palveluiden määrärahat 17.2.2020 § 19. Kyseisen päätöksen perusteella aluepäällikkö vahvistaa alueensa yksiköiden kehykset ja vastuullaan olevien määrärahojen käyttösuunnitelman. Koulukohtaiset käyttösuunnitelmat vahvistaa koulujen johtokunnat.

Koulujen kehykset tarkistetaan syksyllä 2020 käytettävissä olevan
määrärahan puitteissa.

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti vuodelle
2020 kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) on varattu käyttösuunnitelmissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Perusopetuksen alueen 5 määrärahoissa on aluepäällikön ja lähiesimiesten osuus kertapalkkioista, yhteensä 0,89% perusopetuksen alueen 5 vakituisen henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

Lisätiedot

Anneli Hankala, controller, puhelin: 310 23039

anneli.hankala(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite Alue5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

kasko

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566