Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 8

15.09.2020

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 8

 

 

 

 

10 §

Kerhotoiminnan peruminen toistaiseksi 31.8.2020 alkaen

HEL 2020-000100 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aluepäällikkö päätti kerhotoiminnan väliaikaisesta peruuttamisesta toistaiseksi alkaen 31.8.2020

Iltapäivän kerhotoiminta peruutetaan Varhaiskasvatusyksikössä
Päiväpirtti toistaiseksi 31.8.2020 alkaen. Aamupäivän osalta kerhotoiminta jatkuu normaalisti.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 5 §:n 2. kohdan mukaan varhaiskasvatusjohtaja päättää hoitopaikkojen määristä ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden aukioloajoista.

14.5.2019 päätöksellä § 13 varhaiskasvatusjohtaja siirsi toimivaltaansa viranhaltijoille toimipisteiden sulkemisesta § 13 kohta 5 seuraavasti: varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aluepäällikkö päättää alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta ko-
konaan tai osittain. Kerhotoiminnan peruuttamisella yksikössä järjestetään toimintaa uudelleen, mutta toimipistettä ei suljeta.

Kerhotoiminnan peruuttamisella turvataan varhaiskasvatuksen jatkuminen sekä tarvittavat henkilöstöresurssit varhaiskasvatusyksikössä Päiväpirtti, varhaiskasvatusalueella Kamppi-Lauttasaari-Töölö.

Lisätiedot

Mia Koski, hallintoassistentti, puhelin: 310 56252

janica.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

ao. varhaiskasvatusyksikön esihenkilö

henkilöstöresurssipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566